Dutch | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Estimata John,
Beste Jan
Informal, standard way of addressing a friend
Estimata Panjo/Paĉjo,
Beste mama / papa
Informal, standard way of addressing your parents
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Informal, standard way of addressing a member of your family
Saluton John,
Hallo Jan
Informal, standard way of addressing a friend
Saluton John,
Hoi Jan
Very informal, standard way of addressing a friend
John,
Jan
Informal, direct way of addressing a friend
Mia kara,
Lieve ...
Very informal, used when addressing a loved one
Mia kara,
Liefste ...
Very informal, used when addressing a partner
Estimata John,
Lieve Jan
Informal, used when addressing a partner
Dankon pro via retpoŝto.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Used when replying to correspondence
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Used when replying to correspondence
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Used when you have important news
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Used when announcing good news to friends
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Used when relaying a message or news
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Used when announcing bad news to friends
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Used when wanting a friend to see your new website
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
Used when adding someone else's regards to a letter
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Used when you want to receive a letter in reply
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Atentu.
Het ga je goed.
Used when writing to family and friends
Mi amas vin.
Ik hou van je.
Used when writing to your partner
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Informal, used between family, friends or colleagues
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Informal, used when writing to family or friends
Ĉion bonan,
Groeten,
Informal, used when writing to family or friends
Ĉion bonan,
Groeten,
Informal, used when writing to family or friends
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Informal, used when writing to family or friends
Multe da amo,
Liefs,
Informal, used when writing to family
Multa amo,
Liefs,
Informal, used when writing to family