Polish | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Estimata John,
Cześć Michale,
Informal, standard way of addressing a friend
Estimata Panjo/Paĉjo,
Droga Mamo/Drogi Tato,
Informal, standard way of addressing your parents
Estimata Onklo Jerome,
Drogi Wujku,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Saluton John,
Cześć Michale,
Informal, standard way of addressing a friend
Saluton John,
Hej Janku,
Very informal, standard way of addressing a friend
John,
Janku,
Informal, direct way of addressing a friend
Mia kara,
Mój Drogi/Moja Droga,
Very informal, used when addressing a loved one
Mia kara,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Very informal, used when addressing a partner
Estimata John,
Najdroższy/Najdroższa,
Informal, used when addressing a partner
Dankon pro via retpoŝto.
Dziękuję za Twojego maila.
Used when replying to correspondence
Estis bona denove aŭdi de vi.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Used when replying to correspondence
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Mi skribas por informi vin, ke...
Piszę, by przekazać Ci...
Used when you have important news
Ĉu vi havas planojn por...?
Czy masz już plany na...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Used when announcing good news to friends
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ucieszyłem się słysząc, że...
Used when relaying a message or news
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością piszę, że...
Used when announcing bad news to friends
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Tak przykro mi słyszeć, że...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Used when wanting a friend to see your new website
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...sendas lian/ŝian amon.
Pozdrowienia od...
Used when adding someone else's regards to a letter
Diru saluton al... por mi.
Pozdrów ode mnie...
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Used when you want to receive a letter in reply
Reskribu baldaŭ.
Odpisz szybko.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Skribu reen kiam...
Odpisz, gdy...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Atentu.
Trzymaj się ciepło.
Used when writing to family and friends
Mi amas vin.
Kocham Cię.
Used when writing to your partner
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, used between family, friends or colleagues
Ĉion bonan,
Pozdrawiam ciepło,
Informal, used when writing to family or friends
Ĉion bonan,
Serdecznie pozdrawiam,
Informal, used when writing to family or friends
Ĉion bonan,
Ściskam,
Informal, used when writing to family or friends
Ĉiu mia amo,
Buziaki,
Informal, used when writing to family or friends
Multe da amo,
Ściskam serdecznie,
Informal, used when writing to family
Multa amo,
Mnóstwo buziaków,
Informal, used when writing to family