Swedish | Phrases - Personal | E-Mail

E-Mail - Opening

Estimata John,
Hej John,
Informal, standard way of addressing a friend
Estimata Panjo/Paĉjo,
Hej mamma/pappa,
Informal, standard way of addressing your parents
Estimata Onklo Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Saluton John,
Hallå John,
Informal, standard way of addressing a friend
Saluton John,
Hej John,
Very informal, standard way of addressing a friend
John,
John,
Informal, direct way of addressing a friend
Mia kara,
Min älskling,
Very informal, used when addressing a loved one
Mia kara,
Raring,
Very informal, used when addressing a partner
Estimata John,
Min käre John,
Informal, used when addressing a partner
Dankon pro via retpoŝto.
Tack för ditt mejl.
Used when replying to correspondence
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Used when replying to correspondence
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

E-Mail - Main Body

Mi skribas por informi vin, ke...
Jag skriver för att berätta att ...
Used when you have important news
Ĉu vi havas planojn por...?
Har ni några planer för ...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Used when announcing good news to friends
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Jag är glad att höra att ...
Used when relaying a message or news
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Used when announcing bad news to friends
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Used when wanting a friend to see your new website
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Used when wanting a friend to add you on an instant messenger service, so that you can communicate more often

E-Mail - Closing

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...sendas lian/ŝian amon.
... hälsar.
Used when adding someone else's regards to a letter
Diru saluton al... por mi.
Hälsa ... från mig.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Used when you want to receive a letter in reply
Reskribu baldaŭ.
Mejla mig så fort som möjligt.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Skribu reen kiam...
Mejla mig gärna när ...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Mejla mig så fort du vet något mer.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Atentu.
Sköt om dig.
Used when writing to family and friends
Mi amas vin.
Jag älskar dig.
Used when writing to your partner
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Informal, used between family, friends or colleagues
Ĉion bonan,
Hjärtliga hälsningar,
Informal, used when writing to family or friends
Ĉion bonan,
Hjärtligaste hälsningar,
Informal, used when writing to family or friends
Ĉion bonan,
Jag önskar dig allt gott,
Informal, used when writing to family or friends
Ĉiu mia amo,
Många kramar,
Informal, used when writing to family or friends
Multe da amo,
Puss och kram,
Informal, used when writing to family
Multa amo,
Kramisar,
Informal, used when writing to family