Dutch | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Milý Johne,
Beste Jan
Informal, standard way of addressing a friend
Milá maminko, Milý tatínku,
Beste mama / papa
Informal, standard way of addressing your parents
Milý strýčku Jerome,
Beste oom Jeroen
Informal, standard way of addressing a member of your family
Ahoj Johne,
Hallo Jan
Informal, standard way of addressing a friend
Čau Johne,
Hoi Jan
Very informal, standard way of addressing a friend
Johne,
Jan
Informal, direct way of addressing a friend
Můj milý/Moje milá,
Lieve ...
Very informal, used when addressing a loved one
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Liefste ...
Very informal, used when addressing a partner
Nejdražší Johne,
Lieve Jan
Informal, used when addressing a partner
Děkuji za Tvůj dopis.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Used when replying to correspondence
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Used when replying to correspondence
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Used when you have important news
Už máš nějaké plány na... ?
Heb je al plannen voor ...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Used when announcing good news to friends
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Used when relaying a message or news
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Helaas moet ik je melden dat ...
Used when announcing bad news to friends
Je mi moc líto, že...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... posílá pozdrav!
... doet jou de groeten.
Used when adding someone else's regards to a letter
Pozdravuj ode mě... .
Doe ... de groeten namens mij.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Těším se na tvojí odpověď.
Ik hoop snel van jou te horen.
Used when you want to receive a letter in reply
Napiš brzy.
Schrijf me snel terug.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Napiš mi prosím, až...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Opatruj se.
Het ga je goed.
Used when writing to family and friends
Miluji tě.
Ik hou van je.
Used when writing to your partner
S přáním všeho nejlepšího,
Hartelijke groeten,
Informal, used between family, friends or colleagues
Mějte se moc hezky,
Met hartelijke groeten,
Informal, used when writing to family or friends
Nejsrdečnější pozdravy,
Groeten,
Informal, used when writing to family or friends
Jen to nejlepší,
Groeten,
Informal, used when writing to family or friends
S láskou,
Liefs,
Informal, used when writing to family or friends
S láskou,
Liefs,
Informal, used when writing to family
S láskou,
Liefs,
Informal, used when writing to family