Esperanto | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Beste Jan
Estimata John,
Informal, standard way of addressing a friend
Beste mama / papa
Estimata paĉjo/panjo,
Informal, standard way of addressing your parents
Beste oom Jeroen
Estimata Onklo Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Hallo Jan
Saluton John,
Informal, standard way of addressing a friend
Hoi Jan
Saluton John,
Very informal, standard way of addressing a friend
Jan
John,
Informal, direct way of addressing a friend
Lieve ...
Mia kara,
Very informal, used when addressing a loved one
Liefste ...
Mia kara,
Very informal, used when addressing a partner
Lieve Jan
Estimata John,
Informal, used when addressing a partner
Hartelijk dank voor jouw brief.
Dankon pro via letero.
Used when replying to correspondence
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Used when replying to correspondence
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Used when you have important news
Heb je al plannen voor ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Used when announcing good news to friends
Ik was erg blij om te horen dat ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Used when relaying a message or news
Helaas moet ik je melden dat ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Used when announcing bad news to friends
Het spijt me te moeten horen dat ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... doet jou de groeten.
...sendas lian/ŝian amon.
Used when adding someone else's regards to a letter
Doe ... de groeten namens mij.
Diru saluton al... por mi.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Ik hoop snel van jou te horen.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Used when you want to receive a letter in reply
Schrijf me snel terug.
Reskribu baldaŭ.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Schrijf me snel terug wanneer ...
Skribu reen kiam...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Het ga je goed.
Atentu.
Used when writing to family and friends
Ik hou van je.
Mi amas vin.
Used when writing to your partner
Hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Informal, used between family, friends or colleagues
Met hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Informal, used when writing to family or friends
Groeten,
Ĉion bonan,
Informal, used when writing to family or friends
Groeten,
Ĉion bonan,
Informal, used when writing to family or friends
Liefs,
Ĉiu mia amo,
Informal, used when writing to family or friends
Liefs,
Multe da amo,
Informal, used when writing to family
Liefs,
Multa amo,
Informal, used when writing to family