Vietnamese | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Beste Jan
Gửi Vi,
Informal, standard way of addressing a friend
Beste mama / papa
Gửi bố / mẹ,
Informal, standard way of addressing your parents
Beste oom Jeroen
Cháu chào chú Triều,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Hallo Jan
Lam thân mến,
Informal, standard way of addressing a friend
Hoi Jan
Thương thân mến,
Very informal, standard way of addressing a friend
Jan
Tùng à,
Informal, direct way of addressing a friend
Lieve ...
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Very informal, used when addressing a loved one
Liefste ...
Anh / Em thân yêu,
Very informal, used when addressing a partner
Lieve Jan
Trúc thân yêu,
Informal, used when addressing a partner
Hartelijk dank voor jouw brief.
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Used when replying to correspondence
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Used when replying to correspondence
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Used when you have important news
Heb je al plannen voor ...?
Bạn có rảnh vào...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Used when announcing good news to friends
Ik was erg blij om te horen dat ...
Mình rất vui khi được biết...
Used when relaying a message or news
Helaas moet ik je melden dat ...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Used when announcing bad news to friends
Het spijt me te moeten horen dat ...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... doet jou de groeten.
... gửi lời chào cho bạn.
Used when adding someone else's regards to a letter
Doe ... de groeten namens mij.
Cho mình gửi lời chào tới...
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Ik hoop snel van jou te horen.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Used when you want to receive a letter in reply
Schrijf me snel terug.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Schrijf me snel terug wanneer ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Het ga je goed.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Used when writing to family and friends
Ik hou van je.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Used when writing to your partner
Hartelijke groeten,
Thân ái,
Informal, used between family, friends or colleagues
Met hartelijke groeten,
Thân,
Informal, used when writing to family or friends
Groeten,
Thân thương,
Informal, used when writing to family or friends
Groeten,
Thân mến,
Informal, used when writing to family or friends
Liefs,
Thân mến,
Informal, used when writing to family or friends
Liefs,
Thân thương,
Informal, used when writing to family
Liefs,
Thân thương,
Informal, used when writing to family