Polish | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Estimata John,
Drogi Janie,
Informal, standard way of addressing a friend
Estimata paĉjo/panjo,
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Informal, standard way of addressing your parents
Estimata Onklo Jerome,
Drogi Wujku,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Saluton John,
Cześć Michale,
Informal, standard way of addressing a friend
Saluton John,
Hej Janku,
Very informal, standard way of addressing a friend
John,
Janku,
Informal, direct way of addressing a friend
Mia kara,
Mój Drogi/Moja Droga,
Very informal, used when addressing a loved one
Mia kara,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Very informal, used when addressing a partner
Estimata John,
Najdroższy/Najdroższa,
Informal, used when addressing a partner
Dankon pro via letero.
Dziękuję za Twój list.
Used when replying to correspondence
Estis bona denove aŭdi de vi.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Used when replying to correspondence
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Mi skribas por informi vin, ke...
Piszę, by przekazać Ci...
Used when you have important news
Ĉu vi havas planojn por...?
Czy masz już plany na...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Used when announcing good news to friends
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ucieszyłem się słysząc, że...
Used when relaying a message or news
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością piszę, że...
Used when announcing bad news to friends
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Tak przykro mi słyszeć, że...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...sendas lian/ŝian amon.
Pozdrowienia od...
Used when adding someone else's regards to a letter
Diru saluton al... por mi.
Pozdrów ode mnie...
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Used when you want to receive a letter in reply
Reskribu baldaŭ.
Odpisz szybko.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Skribu reen kiam...
Odpisz, gdy...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Atentu.
Trzymaj się ciepło.
Used when writing to family and friends
Mi amas vin.
Kocham Cię.
Used when writing to your partner
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, used between family, friends or colleagues
Ĉion bonan,
Pozdrawiam ciepło,
Informal, used when writing to family or friends
Ĉion bonan,
Serdecznie pozdrawiam,
Informal, used when writing to family or friends
Ĉion bonan,
Ściskam,
Informal, used when writing to family or friends
Ĉiu mia amo,
Buziaki,
Informal, used when writing to family or friends
Multe da amo,
Ściskam serdecznie,
Informal, used when writing to family
Multa amo,
Mnóstwo buziaków,
Informal, used when writing to family