Swedish | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Estimata John,
Hej John,
Informal, standard way of addressing a friend
Estimata paĉjo/panjo,
Hej mamma/pappa,
Informal, standard way of addressing your parents
Estimata Onklo Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Saluton John,
Hejsan John,
Informal, standard way of addressing a friend
Saluton John,
Halloj John,
Very informal, standard way of addressing a friend
John,
John,
Informal, direct way of addressing a friend
Mia kara,
Min kära,
Very informal, used when addressing a loved one
Mia kara,
Min älskling,
Very informal, used when addressing a partner
Estimata John,
Min käre John,
Informal, used when addressing a partner
Dankon pro via letero.
Tack för ditt brev.
Used when replying to correspondence
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Used when replying to correspondence
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Mi skribas por informi vin, ke...
Jag skriver för att berätta att ...
Used when you have important news
Ĉu vi havas planojn por...?
Har ni några planer för ...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Used when announcing good news to friends
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Det glädjer mig att höra att ...
Used when relaying a message or news
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Used when announcing bad news to friends
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
...sendas lian/ŝian amon.
... hälsar.
Used when adding someone else's regards to a letter
Diru saluton al... por mi.
Hälsa ... från mig.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Used when you want to receive a letter in reply
Reskribu baldaŭ.
Skriv tillbaka snart.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Skribu reen kiam...
Skriv gärna tillbaka när ...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Meddela mig då du vet något mer.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Atentu.
Sköt om dig.
Used when writing to family and friends
Mi amas vin.
Jag älskar dig.
Used when writing to your partner
Ĉion bonan,
Varma hälsningar,
Informal, used between family, friends or colleagues
Ĉion bonan,
Hjärtliga hälsningar,
Informal, used when writing to family or friends
Ĉion bonan,
Hjärtligaste hälsningar,
Informal, used when writing to family or friends
Ĉion bonan,
Jag önskar dig allt gott,
Informal, used when writing to family or friends
Ĉiu mia amo,
Många kramar,
Informal, used when writing to family or friends
Multe da amo,
Kramar,
Informal, used when writing to family
Multa amo,
Puss och kram,
Informal, used when writing to family