Esperanto | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Drogi Janie,
Estimata John,
Informal, standard way of addressing a friend
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Estimata paĉjo/panjo,
Informal, standard way of addressing your parents
Drogi Wujku,
Estimata Onklo Jerome,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Cześć Michale,
Saluton John,
Informal, standard way of addressing a friend
Hej Janku,
Saluton John,
Very informal, standard way of addressing a friend
Janku,
John,
Informal, direct way of addressing a friend
Mój Drogi/Moja Droga,
Mia kara,
Very informal, used when addressing a loved one
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Mia kara,
Very informal, used when addressing a partner
Najdroższy/Najdroższa,
Estimata John,
Informal, used when addressing a partner
Dziękuję za Twój list.
Dankon pro via letero.
Used when replying to correspondence
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Used when replying to correspondence
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Piszę, by przekazać Ci...
Mi skribas por informi vin, ke...
Used when you have important news
Czy masz już plany na...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Used when announcing good news to friends
Ucieszyłem się słysząc, że...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Used when relaying a message or news
Z przykrością piszę, że...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Used when announcing bad news to friends
Tak przykro mi słyszeć, że...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
Pozdrowienia od...
...sendas lian/ŝian amon.
Used when adding someone else's regards to a letter
Pozdrów ode mnie...
Diru saluton al... por mi.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Czekam na Twoją odpowiedź.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Used when you want to receive a letter in reply
Odpisz szybko.
Reskribu baldaŭ.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Odpisz, gdy...
Skribu reen kiam...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Trzymaj się ciepło.
Atentu.
Used when writing to family and friends
Kocham Cię.
Mi amas vin.
Used when writing to your partner
Pozdrawiam serdecznie,
Ĉion bonan,
Informal, used between family, friends or colleagues
Pozdrawiam ciepło,
Ĉion bonan,
Informal, used when writing to family or friends
Serdecznie pozdrawiam,
Ĉion bonan,
Informal, used when writing to family or friends
Ściskam,
Ĉion bonan,
Informal, used when writing to family or friends
Buziaki,
Ĉiu mia amo,
Informal, used when writing to family or friends
Ściskam serdecznie,
Multe da amo,
Informal, used when writing to family
Mnóstwo buziaków,
Multa amo,
Informal, used when writing to family