Dutch | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Gửi Vi,
Beste Jan
Informal, standard way of addressing a friend
Gửi bố / mẹ,
Beste mama / papa
Informal, standard way of addressing your parents
Cháu chào chú Triều,
Beste oom Jeroen
Informal, standard way of addressing a member of your family
Lam thân mến,
Hallo Jan
Informal, standard way of addressing a friend
Thương thân mến,
Hoi Jan
Very informal, standard way of addressing a friend
Tùng à,
Jan
Informal, direct way of addressing a friend
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Lieve ...
Very informal, used when addressing a loved one
Anh / Em thân yêu,
Liefste ...
Very informal, used when addressing a partner
Trúc thân yêu,
Lieve Jan
Informal, used when addressing a partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Used when replying to correspondence
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Used when replying to correspondence
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Used when you have important news
Bạn có rảnh vào...?
Heb je al plannen voor ...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Used when announcing good news to friends
Mình rất vui khi được biết...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Used when relaying a message or news
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Helaas moet ik je melden dat ...
Used when announcing bad news to friends
Mình rất tiếc khi hay tin...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... gửi lời chào cho bạn.
... doet jou de groeten.
Used when adding someone else's regards to a letter
Cho mình gửi lời chào tới...
Doe ... de groeten namens mij.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Ik hoop snel van jou te horen.
Used when you want to receive a letter in reply
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Schrijf me snel terug.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Hãy hồi âm cho mình khi...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Het ga je goed.
Used when writing to family and friends
Em yêu anh / Anh yêu em.
Ik hou van je.
Used when writing to your partner
Thân ái,
Hartelijke groeten,
Informal, used between family, friends or colleagues
Thân,
Met hartelijke groeten,
Informal, used when writing to family or friends
Thân thương,
Groeten,
Informal, used when writing to family or friends
Thân mến,
Groeten,
Informal, used when writing to family or friends
Thân mến,
Liefs,
Informal, used when writing to family or friends
Thân thương,
Liefs,
Informal, used when writing to family
Thân thương,
Liefs,
Informal, used when writing to family