French | Phrases - Personal | Letter

Letter - Address

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standard English Address format:
name of recipient
street number + street name
name of town + region/state + zip/postal code.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Canadian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australian address format:
Name of recipient
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
New Zealand address format:
Name of recipient
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code

Letter - Opening

Gửi Vi,
Cher Benjamin,
Informal, standard way of addressing a friend
Gửi bố / mẹ,
Chère Maman / Cher Papa,
Informal, standard way of addressing your parents
Cháu chào chú Triều,
Cher Oncle Jeremy,
Informal, standard way of addressing a member of your family
Lam thân mến,
Salut Sylvain,
Informal, standard way of addressing a friend
Thương thân mến,
Coucou Daniel,
Very informal, standard way of addressing a friend
Tùng à,
Victor,
Informal, direct way of addressing a friend
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Mon chéri / Ma chérie,
Very informal, used when addressing a loved one
Anh / Em thân yêu,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Very informal, used when addressing a partner
Trúc thân yêu,
Mon très cher Christophe,
Informal, used when addressing a partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Merci pour votre lettre.
Used when replying to correspondence
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Used when replying to correspondence
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a while
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Used when writing to an old friend you haven't contacted for a long time

Letter - Main Body

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Je t'écris pour te dire que...
Used when you have important news
Bạn có rảnh vào...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Used when you want to invite someone to an event or meet up with them
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Used when thanking someone for sending something / inviting someone somewhere / enclosing some information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Used when sincerely thanking someone for telling you something / offering you something / writing to you regarding something
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Used when you sincerely appreciate something someone wrote to you / invited you to / sent you
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Used when announcing good news to friends
Mình rất vui khi được biết...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Used when relaying a message or news
Mình rất tiếc phải báo rằng...
J'ai le regret de vous informer que...
Used when announcing bad news to friends
Mình rất tiếc khi hay tin...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Used when comforting a friend regarding bad news that they had

Letter - Closing

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Used when you want to tell someone you miss them via the recipient of the letter
... gửi lời chào cho bạn.
...envoie ses salutations.
Used when adding someone else's regards to a letter
Cho mình gửi lời chào tới...
Dis bonjour à... de ma part.
Used when wanting to acknowledge someone else via the person to whom you are writing
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Used when you want to receive a letter in reply
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Écris-moi vite.
Direct, used when you want to receive a letter in reply
Hãy hồi âm cho mình khi...
Écris-moi quand...
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Used when you want the recipient to reply only when they have news of something
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Prends soin de toi.
Used when writing to family and friends
Em yêu anh / Anh yêu em.
Je t'aime.
Used when writing to your partner
Thân ái,
Tous mes vœux,
Informal, used between family, friends or colleagues
Thân,
Amitiés,
Informal, used when writing to family or friends
Thân thương,
Amicalement,
Informal, used when writing to family or friends
Thân mến,
Bien à vous/toi,
Informal, used when writing to family or friends
Thân mến,
Tendrement,
Informal, used when writing to family or friends
Thân thương,
Bises,
Informal, used when writing to family
Thân thương,
Bisous,
Informal, used when writing to family