Chinese | Phrases - Travel | Accommodations

Accommodations - Finding

Kie mi povas trovi ___?
我在哪能找到 ___?(wǒ zài nǎ néng zhǎodào ___?)
Asking for directions to accommodation
...ĉambron por lui?
…有房间出租吗?(…yǒu fángjiān chūzū ma?)
Type of accommodation
...gastejon?
…旅社?(…lǚshè?)
Type of accommodation
...hotelon?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
Type of accommodation
...liton kaj matenmanĝon?
…包含早餐的床位?(…bāohán zǎocān de chuángwèi?)
Type of accommodation
...kampadejon?
…露营区?(…lùyíng qū?)
Type of accommodation
Kiel estas la prezoj tie?
像那样的价格要多少呢?(xiàng nàyàng de jiàgé yào duōshǎo ne?)
Enquiring about the prices

Accommodations - Booking

Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn?
您还有房间吗?(nín hái yǒu fángjiān ma?)
Asking if the accommodation has spare rooms
Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)?
___ 人间房多少钱?(___ rénjiān fáng duōshǎo qián?)
Asking for the price of a room
Mi ŝatus rezervi ___.
我想预订___ 。(wǒ xiǎng yùdìng ___ .)
Booking a specific room
... duoblan ĉambron.
…双人间。(…Shuāng rénjiān.)
Room for two people
... solan ĉambron.
…单人间。(…dān rénjiān.)
Room for one person
... ĉambron por ___ personoj.
…__人间。(…__ rénjiān.)
Room for X people
... nefumantan ĉambron.
…无烟房间。(…wú yān fángjiān.)
Room for non-smokers
Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___.
我想预订一间有 ___ 的房。(wǒ xiǎng yùdìng yī jiàn yǒu ___ de fáng.)
Asking for a room with additional amenities
... duobla lito.
…双人床。(…Shuāngrén chuáng.)
bed for two
... apartaj litoj.
...单人床。(... dān rén chuáng.)
single beds
... balkono.
…阳台。(…yángtái.)
... apuda banĉambro.
…独立浴室。(…dúlì yùshì.)
Room includes a private bathroom
... vido sur oceano.
...海景。(... hǎijǐng.)
Room includes an ocean view
... ekstra lito.
...加床。(... jiā chuáng.)
Asking for an additional bed in the hotel room
Mi ŝatus rezervi ĉambron por ___ nokto(j)/semajno(j).
我要预订一间房,住___ 晚/周。(wǒ yào yùdìng yī jiàn fáng, zhù___ wǎn/zhōu.)
Booking a room for a specified period
Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por handikapuloj?
您有专门为残疾人提供的房间吗?(nín yǒu zhuānmén wèi cánjí rén tígōng de fángjiān ma?)
Asking for a special room for the handicapped
Mi estas alergia al ____ [polvo/hararaj bestoj]. Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn havebla?
我对 ____ [灰尘/动物皮毛]过敏。 您有特别针对过敏问题设计的房间吗?(wǒ duì ____ [huīchén/dòngwù pímáo] guòmǐn. nín yǒu tèbié zhēnduì guòmǐn wèntí shèjì de fángjiān ma?)
Asking for a special room due to allergies
Ĉu mi povas vidi la ĉambron?
我可以先看看房间吗?(wǒ kěyǐ xiān kànkàn fángjiān ma?)
Asking to see the room prior to booking
Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita?
包含早餐吗?(bāohán zǎocān ma?)
Asking if the price includes breakfast
Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)?
毛巾/床单包括在内吗?(máojīn/chuángdān bāokuò zài nèi ma?)
Asking if the price includes towels and bed linen
Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj?
可以携带宠物吗?(kěyǐ xiédài chǒngwù ma?)
Asking if pets are allowed
Ĉu vi havas parkumadgaraĝon?
贵处提供停车场所吗?(guì chù tígōng tíngchē chǎngsuǒ ma?)
Enquiring where to park your car
Ĉu vi havas monŝrankon?
您有保险锁/保险箱吗(nín yǒu bǎoxiǎn suǒ/bǎoxiǎnxiāng ma?)
Enquiring where to store your valuables

Accommodations - During your stay

Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___?
如何找到房间 ___?(rúhé zhǎodào fángjiān ___?)
Asking for directions to a certain room
La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu!
这是房间 ___ 的钥匙。(zhè shì fángjiān ___ de yàoshi.)
Asking for your room key
Ĉu iu petis min?
有人找过我吗?(yǒurén zhǎoguò wǒ ma?)
Enquiring whether there are any messages for you
Kie mi povas subskribi por la ekskurso?
从哪里我可以报名短途旅行?(Cóng nǎlǐ wǒ kěyǐ bàomíng duǎntú lǚxíng?)
Asking where to make a reservation for an excursion
Kie mi povas fari telefonon?
我可以在哪里打电话?(wǒ kěyǐ zài nǎlǐ dǎ diànhuà?)
Asking where the public phone is
Kiam estas matenmanĝo servita?
早餐什么时候开始供应?(zǎocān shénme shíhòu kāishǐ gōngyìng?)
Asking at what times breakfast is served
Bonvolu veki min morgaŭ je ___.
请明天早晨 ___点叫醒我。(qǐng míngtiān zǎochén ___diǎn jiào xǐng wǒ.)
Requesting a wake up call
Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu?
您能预订一辆出租车吗?(nín néng yùdìng yī liàng chūzū chē ma?)
Requesting a taxi
Ĉu mi povas uzi la interreto tie?
我能使用这里的网络吗?(wǒ néng shǐyòng zhèlǐ de wǎngluò ma?)
Enquiring about the internet connection
Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion proksime?
您能推荐周边一些好的餐馆吗?(nín néng tuījiàn zhōubiān yīxiē hǎo de cānguǎn ma?)
Asking for restaurant recommendations
Ĉu vi povas purigi mian ĉambron?
您能打扫一下我的房间吗?(nín néng dǎsǎo yīxià wǒ de fángjiān ma?)
Asking for the room to be cleaned
Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun.
现在我不需要客房清理。(xiànzài wǒ bù xūyào kèfáng qīnglǐ.)
Asking for the room to be cleaned later
Ĉu vi povas alporti alian litkovrilon/kapkusenon/tukon?
您能再提供一副毯子/一个枕头/一块毛巾吗?(nín néng zài tígōng yī fù tǎnzi/yīgè zhěntou/yīkuài máojīn ma?)
Asking for additional items
Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por purigado?
您能把这个拿到洗衣房清洗吗?(nín néng bǎ zhège ná dào xǐyī fáng qīngxǐ ma?)
Requesting to clean a specific clothing item of yours
Mi ŝatus elpreni, bonvolu.
我要退房,谢谢。(wǒ yào tuì fáng, xièxiè.)
Informing that you are leaving and would like to pay the bill
Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie.
我们非常享受在这里的时间。(wǒmen fēicháng xiǎngshòu zài zhèlǐ de shíjiān.)
Complimenting the hotel while checking out

Accommodations - Complaints

Mi ŝatus alian ĉambron.
我想换间房间。(wǒ xiǎng huàn jiān fángjiān.)
Asking for another room
La hejtado ne funkcias.
供暖设施不工作。(gōngnuǎn shèshī bù gōngzuò.)
Informing about the broken heating
La klimatizilo ne funkcias.
空调不工作。(kòngtiáo bù gōngzuò.)
Informing about the broken air conditioning
La ĉambro estas tre bruema.
房间很吵。(fángjiān hěn chǎo.)
Informing about the loud noises
La ĉambro odoras malbonan.
房间很难闻。(fángjiān hěn nán wén.)
Informing about the bad smell
Mi petis nefumanton ĉambron.
我要一间无烟房间。(wǒ yào yī jiàn wú yān fángjiān.)
Complaint
Mi petis ĉambron kun vido.
我要一间带风景的房间。(wǒ yào yī jiàn dài fēngjǐng de fángjiān.)
Complaint
Mia ŝlosilo ne funkcias.
我房间钥匙打不开门。(wǒ fángjiān yàoshi dǎ bù kāimén.)
Informing that your key does not fit
La fenestro ne malfermas.
窗户打不开。(chuānghù dǎ bù kāi.)
Informing that the window does not open
La ĉambro ne estis purigita.
房间还未被清扫。(fángjiān hái wèi bèi qīngsǎo.)
Informing that the room is still dirty
Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro.
房间里有老鼠/ 虫子。(fángjiān li yǒu lǎoshǔ/ chóngzi.)
Complaint
Ne estas varma akvo.
没有热水。(méiyǒu rè shuǐ.)
Complaint
Mi ne ricevis mian telefonon.
没有人叫醒我。(méiyǒu rén jiào xǐng wǒ.)
Complaint
La fakturo estas tro ŝargita
账单里多收费了。(zhàngdān lǐ duō shōufèile.)
Complaint
Mia najbaro estas tro laŭta.
我隔壁太吵了。(wǒ gébì tài chǎole.)
Complaint