Czech | Phrases - Travel | Computer

Computer - Home

复制(fùzhì)
Kopírovat
剪切(jiǎn qiè)
Vyjmout
粘贴(zhāntiē)
Vložit
粗体(cū tǐ)
Tučně
斜体(xiétǐ)
Kurzíva
下划线(xiàhuáxiàn)
Podtržení
字体(zìtǐ)
Písmo
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Velikost písma
筛选(shāixuǎn)
Filtr
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Seřadit od A do Z
单元格(dānyuán gé)
Buňka
格式刷(géshì shuā)
Kopírovat formát
填充(tiánchōng)
Vyplnit
边缘(biānyuán)
Ohraničení

Computer - Office Buttons

新建(xīnjiàn)
Nový
打开(dǎkāi)
Otevřít
保存(bǎocún)
Uložit
另存为(lìngcún wèi)
Uložit jako
打印(dǎyìn)
Tisk
撤销(chèxiāo)
Krok zpět
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Změnit
插入(chārù)
Vložit
删除(shānchú)
Vymazat
重命名(chóng mìngmíng)
Přejmenovat
替换(tìhuàn)
Nahradit
关闭(guānbì)
Zavřít
取消(qǔxiāo)
Zrušit
行(háng)
Řada
栏(lán)
Sloupec
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Náhled tisku
最小化(zuìxiǎo huà)
Zmenšit
恢复(huīfù)
Obnovit

Computer - Insert

表格(biǎogé)
Tabulka
图片(túpiàn)
Obrázek
图表(túbiǎo)
Graf
文本框(wénběn kuāng)
Textová tabulka
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Záhlaví a zápatí
形状(xíngzhuàng)
Tvar
分页符(fēnyè fú)
Konec stránky

Computer - Page Layout

标签(biāoqiān)
Záložka
页边距(yè biān jù)
Okraje
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)
Nastavit oblast tisku

Computer - References

插入脚注(chārù jiǎozhù)
Vložit poznámky pod čarou
插入索引(chārù suǒyǐn)
Vložit restřík

Computer - Review

语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Pravopis
设定语言(shè dìng yǔyán)
Nastavit jazyk
翻译(fānyì)
Přeložit
字数统计(zìshù tǒngjì)
Počet slov
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)
Komentáře

Computer - View

标尺(biāochǐ)
Pravítko