Chinese | Phrases - Travel | Computer

Computer - Home

Kopi
复制(fùzhì)
Klip
剪切(jiǎn qiè)
Indsæt
粘贴(zhāntiē)
Fed
粗体(cū tǐ)
Kursiv
斜体(xiétǐ)
Understreg
下划线(xiàhuáxiàn)
Skrifttype
字体(zìtǐ)
Skriftstørrelse
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Filter
筛选(shāixuǎn)
Sortere A til Z
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Celle
单元格(dānyuán gé)
Format Maler
格式刷(géshì shuā)
Fylde
填充(tiánchōng)
Kanter
边缘(biānyuán)

Computer - Office Buttons

Ny
新建(xīnjiàn)
Åben
打开(dǎkāi)
Gem
保存(bǎocún)
Gem som
另存为(lìngcún wèi)
Print
打印(dǎyìn)
Gøre om
撤销(chèxiāo)
Ændre
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Indsæt
插入(chārù)
Slet
删除(shānchú)
Omdøbe
重命名(chóng mìngmíng)
Erstatte
替换(tìhuàn)
Luk
关闭(guānbì)
Annullere
取消(qǔxiāo)
Række
行(háng)
Kolonne
栏(lán)
Se print
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Minimere
最小化(zuìxiǎo huà)
Genopret
恢复(huīfù)

Computer - Insert

Tabel
表格(biǎogé)
Billede
图片(túpiàn)
Skema
图表(túbiǎo)
Tekst Boks
文本框(wénběn kuāng)
Sidehoved & Sidefod
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Form
形状(xíngzhuàng)
Sidebrud
分页符(fēnyè fú)

Computer - Page Layout

Faneblad
标签(biāoqiān)
Margener
页边距(yè biān jù)
Set print Område
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)

Computer - References

Indsæt Fodnote
插入脚注(chārù jiǎozhù)
Indsæt Indeks
插入索引(chārù suǒyǐn)

Computer - Review

Stavning & Grammatik
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Indstil sprog
设定语言(shè dìng yǔyán)
Oversæt
翻译(fānyì)
Ordoptælling
字数统计(zìshù tǒngjì)
Balloner
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)

Computer - View

Lineal
标尺(biāochǐ)