Polish | Phrases - Travel | Computer

Computer - Home

Copy
Kopiuj
Cut
Wytnij
Paste
Wklej
Bold
Pogrubienie
Italic
Kursywa
Underline
Podkreślenie
Font
Czcionka
Font Size
Rozmiar czcionki
Filter
Filtr
Sort A to Z
Sortuj od A do Z
Cell
Komórka
Format Painter
Malarz formatów
Fill
Wypełnienie
Borders
Obramowanie

Computer - Office Buttons

New
Nowy
Open
Otwórz
Save
Zapisz
Save as
Zapisz jako
Print
Drukuj
Undo
Cofnij
Redo
Ponów
Insert
Wstaw
Delete
Usuń
Rename
Zmień nazwę
Replace
Zamień
Close
Zamknij
Cancel
Anuluj
Row
Wiersz
Column
Kolumna
Print Preview
Podgląd wydruku
Minimize
Minimalizuj
Restore
Przywróć

Computer - Insert

Table
Tabela
Picture
Obraz
Chart
Wykres
Text Box
Pole tekstowe
Header & Footer
Nagłówek/Stopka
Shape
Kształt
Page Break
Podział strony

Computer - Page Layout

Tab
Karta
Margins
Marginesy
Set Print Area
Ustaw obszar wydruku

Computer - References

Insert Footnote
Wstaw przypis
Insert Index
Wstaw indeks

Computer - Review

Spelling & Grammar
Pisownia i gramatyka
Set language
Ustaw język
Translate
Przetłumacz
Word Count
Statystyka wyrazów
Balloons
Dymki

Computer - View

Ruler
Linijka