Chinese | Phrases - Travel | Computer

Computer - Home

Kopiera
复制(fùzhì)
Klipp ut
剪切(jiǎn qiè)
Klistra in
粘贴(zhāntiē)
Fetstil
粗体(cū tǐ)
Kursivstil
斜体(xiétǐ)
Stryka under
下划线(xiàhuáxiàn)
Teckensnitt
字体(zìtǐ)
Teckenstorlek
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Filtrera
筛选(shāixuǎn)
Sortera A till Ö
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Cell
单元格(dānyuán gé)
Överför formattering
格式刷(géshì shuā)
Fyll
填充(tiánchōng)
Kantlinjer
边缘(biānyuán)

Computer - Office Buttons

Nytt
新建(xīnjiàn)
Öppna
打开(dǎkāi)
Spara
保存(bǎocún)
Spara som
另存为(lìngcún wèi)
Skriv ut
打印(dǎyìn)
Ångra
撤销(chèxiāo)
Gör om
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Infoga
插入(chārù)
Ta bort
删除(shānchú)
Ändra namn
重命名(chóng mìngmíng)
Ersätt
替换(tìhuàn)
Stäng
关闭(guānbì)
Avbryt
取消(qǔxiāo)
Rad
行(háng)
Kolumn
栏(lán)
Förhandsgranska utskrift
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Minimera
最小化(zuìxiǎo huà)
Återställ
恢复(huīfù)

Computer - Insert

Tabell
表格(biǎogé)
Bild
图片(túpiàn)
Diagram
图表(túbiǎo)
Textruta
文本框(wénběn kuāng)
Sidhuvud och sidfot
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Forma
形状(xíngzhuàng)
Sidbrytning
分页符(fēnyè fú)

Computer - Page Layout

Flik
标签(biāoqiān)
Marginaler
页边距(yè biān jù)
Ange utskriftsområde
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)

Computer - References

Infoga fotnot
插入脚注(chārù jiǎozhù)
Infoga index
插入索引(chārù suǒyǐn)

Computer - Review

Språkkontroll
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Ange språk
设定语言(shè dìng yǔyán)
Översätt
翻译(fānyì)
Antal ord
字数统计(zìshù tǒngjì)
Pratbubblor
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)

Computer - View

Linjal
标尺(biāochǐ)