Thai | Phrases - Travel | Dates and Time

Dates and Time - Telling the Time

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
ตอนนี้กี่โมงแล้ว? (Torn-nee kee mong laew?)
Asking for the time
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
ตอนนี้___. (Torn nee____.)
Telling the time
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
...8 โมง (...8 mong.)
full hour
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
...แปดโมงครึ่ง (...8 mong krueng.)
half hour after a full hour
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
...แปดโมงสิบห้าแล้ว (...pad mong sib ha laew.)
quarter hour after a full hour
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
...เจ็ดโมงสิบหน้า (...jed mong sib ha.)
quarter hour to a full hour

Dates and Time - Time

什么时候?(shénme shíhòu?)
เมื่อไร? (muer rai?)
Asking for the exact time and date
现在(xiànzài)
ตอนนี้ (torn-nee)
At this moment
很快(hěn kuài)
เร็วๆนี้ (rew rew nee)
In a short time period
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
ภายหลัง (pai lhung)
In an unspecified longer time period
一年前(yī nián qián)
หนึ่งปีผ่านมาแล้ว (neung pee parn ma laew)
Time in relation to the day in question
上个月(shàng gè yuè)
เดือนที่แล้ว (duen tee laew)
Time in relation to the day in question
上周(shàng zhōu)
อาทิตย์ที่แล้ว (ar-tid tee laew)
Time in relation to the day in question
昨天(zuótiān)
เมื่อวาน (muer-wan)
Time in relation to the day in question
今天(jīntiān)
วันนี้ (wunnee)
Time in relation to the day in question
明天(míngtiān)
พรุ่งนี้ (proong nee)
Time in relation to the day in question
下周(xià zhōu)
อาทิตย์หน้า (ar-tid na)
Time in relation to the day in question
明年(míngnián)
ปีหน้า (pee na)
Time in relation to the day in question
秒(miǎo)
วินาที (wi-na tee)
Time unit
分钟(fēnzhōng)
นาที (na tee)
Time unit
小时(xiǎoshí)
ชั่วโมง (chua mong)
Time unit
天(tiān)
วัน (wun)
Time unit
周(zhōu)
อาทิตย์ (ar-tid)
Time unit
月(yuè)
เดือน (duen)
Time unit
年(nián)
ปี (pee)
Time unit
黎明(límíng)
รุ่งอรุณ (roong a-run)
Time of the day
早上(zǎoshang)
ตอนเช้า (torn shao)
Time of the day
中午(zhōngwǔ)
บ่าย (bai)
Time of the day
下午(xiàwǔ)
ตอนบ่าย (torn bai)
Time of the day
晚上(wǎnshàng)
ตอนค่ำ (torn kum)
Time of the day
黄昏(huánghūn)
พระอาทิตย์ตก (pra ar-tid tok)
Time of the day
夜晚(yèwǎn)
กลางคืน (klang-keun)
Time of the day
午夜(wǔyè)
เที่ยงคืน (tiang keun)
Time of the day

Dates and Time - Weekdays

周一(zhōuyī)
วันจันทร์ (wun jan)
Weekday
周二(zhōu'èr)
วันอังคาร (wun ung karn)
Weekday
周三(zhōusān)
วันพุธ (wun pood)
Weekday
周四(zhōu sì)
วันพฤหัสบดี (wun pa-rue-has-sab-bo-dee)
Weekday
周五(zhōu wǔ)
วันศุกร์ (wun sook)
Weekday
周六(zhōu liù)
วันเสาร์ (wun sao)
Weekday
周日(zhōu rì)
วันอาทิตย์ (wun ar-tid)
Weekday

Dates and Time - Seasons

春季(chūnjì)
ฤดูใบไม้ผลิ (rue do bai mai pli)
Season of the year
夏季(xiàjì)
ฤดูร้อน (rue doo rorn)
Season of the year
秋季(qiūjì)
ฤดูใบไม้ร่วง (rue do bai mai ruang)
Season of the year
冬季(dōngjì)
ฤดูหนาว (rue do nao)
Season of the year