Danish | Phrases - Travel | Eating Out

Eating Out - At the Entrance

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til _[tidspunkt]_.
Making a reservation
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Et bord til _[antal af mennesker]_, tak.
Asking for a table
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Tager I imod kreditkort?
Asking if you can pay with credit card
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Tilbyder I vegetarmad?
Asking if they have vegetarian meals
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Tilbyder I kosher mad?
Asking if they have kosher meals
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Tilbyder I halal mad?
Asking if they have halal meals
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Viser I sport? Vi vil gerne se ___ kampen.
You would like to watch sports while or after eating

Eating Out - Ordering food

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Må jeg se menuen, tak?
Asking to see the menu
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Undskyld mig. Vi vil gerne bestille, tak.
Telling the waiter you are ready to order
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Hvad på menuen kan du anbefale?
Asking the waiter if he/she can recommend anything on the menu
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Er der en specialitet?
Asking if the restaurant has a specialty
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Er der en lokal specialitet?
Asking if the restaurant has a local specialty on the menu
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Jeg er allergisk over for ___. Indeholder dette ___?
Informing that you are allergic to specific ingredients
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Jeg har diabetes. Indeholder dette sukker eller kulhydrater?
Finding out if something contains sugar or carbohydrates as you have diabetes
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Jeg spiser ikke ____. Er der ___ i dette?
Informing the waiter that you don't eat specific groceries
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Jeg vil gerne bestille _[ret]_, tak.
Ordering a certain dish
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Vi vil gerne bestille appetizere, tak.
Ordering appetizers
沙拉(shālā)
Salat
dish
汤(tāng)
suppe
dish
肉(ròu)
kød
food
猪肉(zhūròu)
svinekød
type of meat
牛肉(niúròu)
oksekød
type of meat
鸡肉(jīròu)
kylling
type of meat
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Jeg vil gerne have mit kød er rødstegt/medium/gennemstegt.
Informing the waiter how you like your meat prepared
海鲜(hǎixiān)
alt godt fra havet
food
鱼(yú)
fisk
food
意大利面(yìdàlì miàn)
pasta
dish
盐(yán)
salt
胡椒(hújiāo)
peber
芥末(jièmò)
sennep
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
brød
黄油(huángyóu)
smør
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Jeg vil gerne have en påfyldning, tak!
Asking for a refill
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Tak, det er nok.
Asking the waiter to stop serving food / filling glass
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Vi vil gerne bestille noget dessert, tak.
Asking to order dessert
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Jeg vil gerne have ___, tak.
Ordering dessert
冰淇淋(bīngqílín)
Is
dessert
蛋糕(dàngāo)
kage
dessert
巧克力(qiǎokèlì)
chokolade
dessert
饼干(bǐnggān)
småkager
dessert
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Nyd dit måltid!
Wishing an enjoyable meal

Eating Out - Ordering Beverages

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Jeg vil gerne have _[drikkevare]_, tak.
Ordering beverages
带气的水(dài qì de shuǐ)
vand med brus
beverage
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
mineralvand
beverage
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
en øl
beverage
一瓶酒(yī píng jiǔ)
en flaske vin
beverage
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
en kaffe
beverage
一杯茶(yībēi chá)
en te
beverage
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Jeg drikker ikke alkohol. Er der alkohol i denne?
Asking about alcohol content

Eating Out - Paying

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Vi vil gerne betale, tak.
Saying that you want to pay
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Vi vil gerne betale seperat.
Informing the waiter that each person in the company will pay for their own food
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Jeg betaler for det hele.
Informing the waiter that you pay for everyone in the company
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Jeg vil gerne give dig frokost/aftensmad.
Inviting the other person to a meal and paying for it
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Behold byttepengene.
Telling the waiter that he can keep the extra money you paid as his tip
太美味了!(tài měiwèile!)
Maden var udsøgt!
Complimenting the food
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Fortæl kokken om mine komplimenter!
Complimenting the food

Eating Out - Complaints

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Mit mad er koldt.
Complaining that the food is too cold
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Dette er ikke tilberedt ordentligt.
Cooking time was too short
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Dette har fået for meget.
Cooking time was too long
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Jeg har ikke bestilt dette, jeg bestilte ___.
Remarking that the dish served is not the dish you ordered
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Denne vin smager af kork.
Mentioning that the wine has corked (gone bad)
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Vi bestilte for mere end tredive minutter siden.
Complaining about the waiting time for the ordered food
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Drikken er ikke kold.
Complaining about the warm temperature of the drink
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Min drink smager underlig.
Remarking the odd taste of your drink
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Jeg bestilte min drink uden is.
Remarking that you got a drink with ice despite ordering without
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Der mangler en ret.
Remarking that your order is not complete
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Dette er ikke rent.
Remarking that your plate/cutlery/glass is not clean

Eating Out - Allergies

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Er der___i dette?
Asking if a certain dish contains ingredients you are allergic to
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Kan du venligst tilberede retten uden ____?
Asking whether the ingredients you are allergic to can be excluded when preparing the dish
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Jeg har allergier. Hvis jeg får en reaktion, kan du finde min medicin i min taske/lomme!
Letting people know that you are allergic and to give you your medicine in an emergency
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nødder/peanuts
Food allergy
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesamfrø/solsikkefrø
Food allergy
鸡蛋(jīdàn)
æg
Food allergy
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Alt godt fra havet/skaldyr/rejer
Food allergy
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Mel/hvede
Food allergy
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Mælk/laktose/mælkeprodukter
Food allergy
面筋(miànjīn)
gluten
Food allergy
豆类(dòu lèi)
soja
Food allergy
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminous planter/bønner/ærter/majs
Food allergy
蘑菇(mógū)
Champignon
Food allergy
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
frugt/kiwi/kokos
Food allergy
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
purløg/løg/hvidløg
Food allergy
酒精(jiǔjīng)
alkohol
Food allergy