Dutch | Phrases - Travel | Eating Out

Eating Out - At the Entrance

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Ik wil graag een tafel reserveren voor _[aantal mensen]_ om _[tijdstip]_.
Making a reservation
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Een tafel voor _[number of people]_ graag.
Asking for a table
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Neemt u creditcards aan?
Asking if you can pay with credit card
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Heeft u ook vegetarische opties?
Asking if they have vegetarian meals
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Heeft u ook kosher eten?
Asking if they have kosher meals
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Heeft u ook halal eten?
Asking if they have halal meals
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Laten jullie ook sport zien? We zouden graag de ___wedstrijd kijken.
You would like to watch sports while or after eating

Eating Out - Ordering food

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Mag ik de kaart?
Asking to see the menu
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Pardon. We willen graag bestellen.
Telling the waiter you are ready to order
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Wat kunt u me van de kaart aanraden?
Asking the waiter if he/she can recommend anything on the menu
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Is er een specialiteit van het huis?
Asking if the restaurant has a specialty
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Is er een specialiteit van de regio?
Asking if the restaurant has a local specialty on the menu
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____?
Informing that you are allergic to specific ingredients
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of koolhydraten?
Finding out if something contains sugar or carbohydrates as you have diabetes
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Ik eet geen ____. Zit hier ____ in?
Informing the waiter that you don't eat specific groceries
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Ik wil graag de _[gerecht]_.
Ordering a certain dish
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
We willen graag wat aperitiefjes bestellen.
Ordering appetizers
沙拉(shālā)
salade
dish
汤(tāng)
soep
dish
肉(ròu)
vlees
food
猪肉(zhūròu)
varkensvlees
type of meat
牛肉(niúròu)
rundvlees
type of meat
鸡肉(jīròu)
kip
type of meat
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Ik wil mijn vlees graag rood/medium/doorbakken.
Informing the waiter how you like your meat prepared
海鲜(hǎixiān)
zeevruchten
food
鱼(yú)
vis
food
意大利面(yìdàlì miàn)
pasta
dish
盐(yán)
zout
胡椒(hújiāo)
peper
芥末(jièmò)
mosterd
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
brood
黄油(huángyóu)
boter
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Ik wil graag nog een glas alstublieft!
Asking for a refill
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Dankuwel, dat is genoeg.
Asking the waiter to stop serving food / filling glass
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
We willen graag desserts bestellen.
Asking to order dessert
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Ik wil graag de ___.
Ordering dessert
冰淇淋(bīngqílín)
IJs
dessert
蛋糕(dàngāo)
taart
dessert
巧克力(qiǎokèlì)
chocolade
dessert
饼干(bǐnggān)
koekjes
dessert
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Eet smakelijk!
Wishing an enjoyable meal

Eating Out - Ordering Beverages

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Ik wil graag _[drankje]_.
Ordering beverages
带气的水(dài qì de shuǐ)
een water met prik
beverage
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
een water zonder prik
beverage
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
een biertje
beverage
一瓶酒(yī píng jiǔ)
een fles wijn
beverage
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
een koffie
beverage
一杯茶(yībēi chá)
een thee
beverage
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch?
Asking about alcohol content

Eating Out - Paying

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
We willen graag betalen.
Saying that you want to pay
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
We willen graag apart betalen.
Informing the waiter that each person in the company will pay for their own food
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Ik betaal alles.
Informing the waiter that you pay for everyone in the company
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Ik trakteer op lunch/avondeten.
Inviting the other person to a meal and paying for it
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Hou het wisselgeld maar.
Telling the waiter that he can keep the extra money you paid as his tip
太美味了!(tài měiwèile!)
Het eten was verrukkelijk!
Complimenting the food
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Mijn complimenten aan de kok!
Complimenting the food

Eating Out - Complaints

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Mijn eten is koud.
Complaining that the food is too cold
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Dit is niet goed gaar.
Cooking time was too short
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Dit is te gaar.
Cooking time was too long
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld.
Remarking that the dish served is not the dish you ordered
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
De wijn heeft kurk.
Mentioning that the wine has corked (gone bad)
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
We hebben langer dan een half uur geleden besteld.
Complaining about the waiting time for the ordered food
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Dit drankje is niet koud.
Complaining about the warm temperature of the drink
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Mijn drankje smaakt vreemd
Remarking the odd taste of your drink
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Ik had drinken zonder ijs besteld.
Remarking that you got a drink with ice despite ordering without
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Er mist een gerecht.
Remarking that your order is not complete
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Dit is niet schoon.
Remarking that your plate/cutlery/glass is not clean

Eating Out - Allergies

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Zit hier ___ in?
Asking if a certain dish contains ingredients you are allergic to
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Zou u het gerecht ook zonder ____ kunnen bereiden?
Asking whether the ingredients you are allergic to can be excluded when preparing the dish
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Ik ben allergisch. Als ik een reactie krijg, haal dan medicijnen uit mijn tas/zak!
Letting people know that you are allergic and to give you your medicine in an emergency
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
noten/pinda's
Food allergy
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesamzaad/zonnebloempitten
Food allergy
鸡蛋(jīdàn)
ei
Food allergy
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen
Food allergy
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
meel/tarwe
Food allergy
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
melk/lactose/zuivel
Food allergy
面筋(miànjīn)
gluten
Food allergy
豆类(dòu lèi)
soja
Food allergy
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
peulvruchten/bonen/erwten/mais
Food allergy
蘑菇(mógū)
champignons/paddestoelen
Food allergy
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruit/kiwi/kokosnoot
Food allergy
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
bieslook/ui/knoflook
Food allergy
酒精(jiǔjīng)
alcohol
Food allergy