Polish | Phrases - Travel | Eating Out

Eating Out - At the Entrance

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować stolik dla _[liczba osób]_ osób o _[godzina]_ .
Making a reservation
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Czy możemy prosić o stolik dla _[liczba osób]_ osób?
Asking for a table
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Czy można płacić kartą kredytową?
Asking if you can pay with credit card
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Czy serwują Państwo również jedzenie wegetariańskie?
Asking if they have vegetarian meals
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Czy serwują Państwo koszerne jedzenie?
Asking if they have kosher meals
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Czy serwują Państwo jedzenie przygotowane z zachowaniem zasad halal?
Asking if they have halal meals
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Czy można tu oglądać transmisje sportowe? Chcielibyśmy zobaczyć mecz ___ .
You would like to watch sports while or after eating

Eating Out - Ordering food

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Czy mogę prosić o kartę (dań)?
Asking to see the menu
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Przepraszam, czy możemy złożyć zamówienie?
Telling the waiter you are ready to order
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Co by Pan(i) polecił(a)?
Asking the waiter if he/she can recommend anything on the menu
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Czy mają Państwo jakąś specjalność restauracji?
Asking if the restaurant has a specialty
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Czy są w karcie jakieś regionalne specjalności?
Asking if the restaurant has a local specialty on the menu
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Jestem uczulony/a na ____. Czy ta potrawa zawiera ____?
Informing that you are allergic to specific ingredients
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Mam cukrzycę. Czy ta potrawa zawiera cukier lub węglowodany?
Finding out if something contains sugar or carbohydrates as you have diabetes
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Nie jem ____. Czy ta potrawa zawiera ____?
Informing the waiter that you don't eat specific groceries
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Poproszę _[danie]_ .
Ordering a certain dish
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Chcielibyśmy zamówić przystawki.
Ordering appetizers
沙拉(shālā)
sałat(k)a
dish
汤(tāng)
zupa
dish
肉(ròu)
mięso
food
猪肉(zhūròu)
wieprzowina
type of meat
牛肉(niúròu)
wołowina
type of meat
鸡肉(jīròu)
kurczak
type of meat
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Poproszę o mięso krwiste/średnio wysmażone/dobrze wysmażone.
Informing the waiter how you like your meat prepared
海鲜(hǎixiān)
owoce morza
food
鱼(yú)
ryba
food
意大利面(yìdàlì miàn)
makarony
dish
盐(yán)
sól
胡椒(hújiāo)
pieprz
芥末(jièmò)
musztarda
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
chleb
黄油(huángyóu)
masło
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Poproszę o dolewkę!
Asking for a refill
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Dziękuję, to wystarczy.
Asking the waiter to stop serving food / filling glass
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Chcielibyśmy zamówić deser.
Asking to order dessert
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Poproszę ___ .
Ordering dessert
冰淇淋(bīngqílín)
lody
dessert
蛋糕(dàngāo)
ciasto
dessert
巧克力(qiǎokèlì)
czekolada
dessert
饼干(bǐnggān)
ciasteczka
dessert
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Smacznego!
Wishing an enjoyable meal

Eating Out - Ordering Beverages

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Poproszę _[nazwa napoju]_ .
Ordering beverages
带气的水(dài qì de shuǐ)
woda gazowana
beverage
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
woda niegazowana
beverage
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
piwo
beverage
一瓶酒(yī píng jiǔ)
butelka wina
beverage
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
kawa
beverage
一杯茶(yībēi chá)
herbata
beverage
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Nie piję alkoholu, czy w tym napoju jest alkohol?
Asking about alcohol content

Eating Out - Paying

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Czy możemy prosić o rachunek?
Saying that you want to pay
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Chcielibyśmy zapłacić osobno.
Informing the waiter that each person in the company will pay for their own food
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Zapłacę cały rachunek.
Informing the waiter that you pay for everyone in the company
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Zapraszam cię na lunch/kolację, ja stawiam.
Inviting the other person to a meal and paying for it
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Proszę zatrzymać resztę.
Telling the waiter that he can keep the extra money you paid as his tip
太美味了!(tài měiwèile!)
Jedzenie było przepyszne!
Complimenting the food
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Proszę przekazać kucharzowi, że nam bardzo smakowało!
Complimenting the food

Eating Out - Complaints

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Moje jedzenie jest zimne.
Complaining that the food is too cold
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
To jest niedogotowane.
Cooking time was too short
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
To jest rozgotowane.
Cooking time was too long
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Nie zamawiałem/zamawiałam tego, tylko ___.
Remarking that the dish served is not the dish you ordered
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
To wino trąci korkiem.
Mentioning that the wine has corked (gone bad)
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Zamawialiśmy ponad trzydzieści minut temu.
Complaining about the waiting time for the ordered food
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Ten napój nie jest zimny.
Complaining about the warm temperature of the drink
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Mój napój/drink dziwnie smakuje.
Remarking the odd taste of your drink
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Zamawiałem/Zamawiałam napój/drinka bez lodu.
Remarking that you got a drink with ice despite ordering without
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Brakuje jednego dania.
Remarking that your order is not complete
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
To nie jest czyste.
Remarking that your plate/cutlery/glass is not clean

Eating Out - Allergies

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Czy to danie zawiera ___ ?
Asking if a certain dish contains ingredients you are allergic to
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Czy mógłbym/mogłabym prosić o to danie bez ___ ?
Asking whether the ingredients you are allergic to can be excluded when preparing the dish
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej mam lekarstwo w torebce/kieszeni!
Letting people know that you are allergic and to give you your medicine in an emergency
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
orzechy/orzechy ziemne
Food allergy
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
nasiona sezamu/pestki słonecznika
Food allergy
鸡蛋(jīdàn)
jajka
Food allergy
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
owoce morza/ryby/małże/krewetki
Food allergy
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
mąka/pszenica
Food allergy
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
mleko/laktoza/produkty mleczne
Food allergy
面筋(miànjīn)
gluten
Food allergy
豆类(dòu lèi)
soja
Food allergy
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza
Food allergy
蘑菇(mógū)
grzyby
Food allergy
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
owoce/kiwi/kokos
Food allergy
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
szczypiorek/cebula/czosnek
Food allergy
酒精(jiǔjīng)
alkohol
Food allergy