Romanian | Phrases - Travel | Eating Out

Eating Out - At the Entrance

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Aș dori să rezerv o masă pentru _[numărul de persoane]_ la ora _[ora]_.
Making a reservation
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
O masă pentru _[numărul de persoane]_, vă rog.
Asking for a table
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Acceptați plăți cu cardul de credit?
Asking if you can pay with credit card
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Aveți și meniu pentru vegetarieni?
Asking if they have vegetarian meals
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Serviți mâncăruri cușer?
Asking if they have kosher meals
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Serviți mâncăruri halal?
Asking if they have halal meals
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Difuzați canale de sport? Am dori să urmărim meciul ___.
You would like to watch sports while or after eating

Eating Out - Ordering food

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Pot să văd meniul, vă rog?
Asking to see the menu
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Nu vă supărați, am dori să comandăm, vă rog.
Telling the waiter you are ready to order
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Ce recomandați din meniu?
Asking the waiter if he/she can recommend anything on the menu
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Aveți specialitatea casei?
Asking if the restaurant has a specialty
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Aveți o specialitate locală?
Asking if the restaurant has a local specialty on the menu
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Sunt alergic la ___. Aceasta conține ___ ?
Informing that you are allergic to specific ingredients
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Sunt diabetic. Acest fel conține zahăr sau glucide?
Finding out if something contains sugar or carbohydrates as you have diabetes
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Nu mănânc ___. Acest fel de mâncare conține ___?
Informing the waiter that you don't eat specific groceries
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Aș dori să comand o/un _[fel de mâncare]_, vă rog.
Ordering a certain dish
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Am dori să comandăm aperitive, vă rugăm.
Ordering appetizers
沙拉(shālā)
Salată
dish
汤(tāng)
Supă
dish
肉(ròu)
Carne
food
猪肉(zhūròu)
Carne de porc
type of meat
牛肉(niúròu)
Carne de vită
type of meat
鸡肉(jīròu)
Carne de pui
type of meat
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Doresc ca friptura mea să fie în sânge/pătrunsă/bine făcută.
Informing the waiter how you like your meat prepared
海鲜(hǎixiān)
Fructe de mare
food
鱼(yú)
Pește
food
意大利面(yìdàlì miàn)
Paste
dish
盐(yán)
Sare
胡椒(hújiāo)
Piper
芥末(jièmò)
Muștar
番茄酱(fānqié jiàng)
Ketchup
面包(miànbāo)
Pâine
黄油(huángyóu)
Unt
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Încă unul/una, vă rog!
Asking for a refill
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Ajunge, mulțumesc.
Asking the waiter to stop serving food / filling glass
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Am dori să comandăm desertul, vă rugăm.
Asking to order dessert
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Îmi aduceți ___, vă rog.
Ordering dessert
冰淇淋(bīngqílín)
Înghețată
dessert
蛋糕(dàngāo)
Prăjitură
dessert
巧克力(qiǎokèlì)
Ciocolată
dessert
饼干(bǐnggān)
Fursecuri
dessert
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Poftă bună!
Wishing an enjoyable meal

Eating Out - Ordering Beverages

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Aș dori un/o _[băutură]_, vă rog!
Ordering beverages
带气的水(dài qì de shuǐ)
O apă minerală.
beverage
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
O apă plată.
beverage
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
O bere.
beverage
一瓶酒(yī píng jiǔ)
O sticlă de vin.
beverage
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
O cafea.
beverage
一杯茶(yībēi chá)
Un ceai.
beverage
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Nu consum alcool. Acestă băutură conține alcool?
Asking about alcohol content

Eating Out - Paying

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Am dori să achităm nota, vă rog.
Saying that you want to pay
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Am dori să plătim separat.
Informing the waiter that each person in the company will pay for their own food
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Plătesc eu nota.
Informing the waiter that you pay for everyone in the company
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Vă invit să luăm prânzul/cina împreună.
Inviting the other person to a meal and paying for it
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Păstrați restul.
Telling the waiter that he can keep the extra money you paid as his tip
太美味了!(tài měiwèile!)
Mâncarea a fost delicioasă!
Complimenting the food
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Transmiteți complimente bucătarului!
Complimenting the food

Eating Out - Complaints

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Mâncarea mea este rece.
Complaining that the food is too cold
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Nu e gătit suficient.
Cooking time was too short
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Este arsă.
Cooking time was too long
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Nu am comandat asta, am comandat ___.
Remarking that the dish served is not the dish you ordered
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Vinul acesta este răsuflat.
Mentioning that the wine has corked (gone bad)
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Am comandat de mai bine de treizeci de minute.
Complaining about the waiting time for the ordered food
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Această băutură nu este rece.
Complaining about the warm temperature of the drink
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Băutura mea are un gust ciudat.
Remarking the odd taste of your drink
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Am comandat băutura fără gheață.
Remarking that you got a drink with ice despite ordering without
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Lipsește o farfurie.
Remarking that your order is not complete
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Aceasta nu este curată.
Remarking that your plate/cutlery/glass is not clean

Eating Out - Allergies

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Exista ___ în aceasta?
Asking if a certain dish contains ingredients you are allergic to
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Puteți prepara acest fel fără ___ ?
Asking whether the ingredients you are allergic to can be excluded when preparing the dish
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Sufăr de alergii. În cazul unei reacții, antidotul este în buzunarul meu/geanta mea.
Letting people know that you are allergic and to give you your medicine in an emergency
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nuci/alune
Food allergy
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
semințe de susan/semințe de floarea soarelui
Food allergy
鸡蛋(jīdàn)
Ou
Food allergy
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
fructe de mare/pește/scoici/creveți
Food allergy
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
făină/grâu
Food allergy
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
lapte/lactoză/produse lactate
Food allergy
面筋(miànjīn)
gluten
Food allergy
豆类(dòu lèi)
soia
Food allergy
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
plante leguminoase/fasole/mazăre/porumb
Food allergy
蘑菇(mógū)
ciuperci
Food allergy
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fructe/kiwi/cocos
Food allergy
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
arpagic/ceapă/usturoi
Food allergy
酒精(jiǔjīng)
alcool
Food allergy