Turkish | Phrases - Travel | Eating Out

Eating Out - At the Entrance

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
_[zaman]_de _[kişi sayısı]_ için masa ayırtmak istiyorum.
Making a reservation
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
_[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen.
Asking for a table
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Kredi kartı kabul ediyor musunuz?
Asking if you can pay with credit card
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Vejeteryan yemekleriniz var mı?
Asking if they have vegetarian meals
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Helal yemekleriniz var mı?
Asking if they have kosher meals
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Helal yemekleriniz var mı?
Asking if they have halal meals
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Maçı oynatıyor musunuz? __ maçını izlemek istiyoruz.
You would like to watch sports while or after eating

Eating Out - Ordering food

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Menüyü görebilir miyim lütfen?
Asking to see the menu
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Afedersiniz. Sipariş vermek istiyoruz lütfen.
Telling the waiter you are ready to order
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Menüde neyi tavsiye edersiniz?
Asking the waiter if he/she can recommend anything on the menu
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Bir spesyaliteniz var mı?
Asking if the restaurant has a specialty
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Yerli bir spesyaliteniz var mı?
Asking if the restaurant has a local specialty on the menu
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Benim __e alerjim var. Bu __ içerir mi?
Informing that you are allergic to specific ingredients
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Şeker hastalığım var. Bunda karbonhidrat ya da şeker var mı?
Finding out if something contains sugar or carbohydrates as you have diabetes
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Ben __ yemiyorum. Bunda __ var mı?
Informing the waiter that you don't eat specific groceries
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
_[tabak]_ sipariş vermek istiyorum lütfen.
Ordering a certain dish
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
İştah açıcılardan sipariş vermek istiyoruz lütfen.
Ordering appetizers
沙拉(shālā)
salata
dish
汤(tāng)
çorba
dish
肉(ròu)
et
food
猪肉(zhūròu)
domuz eti
type of meat
牛肉(niúròu)
dana
type of meat
鸡肉(jīròu)
tavuk
type of meat
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Etimi az/orta/çok pişmiş istiyorum.
Informing the waiter how you like your meat prepared
海鲜(hǎixiān)
deniz ürünü
food
鱼(yú)
balık
food
意大利面(yìdàlì miàn)
makarna
dish
盐(yán)
tuz
胡椒(hújiāo)
biber
芥末(jièmò)
hardal
番茄酱(fānqié jiàng)
ketçap
面包(miànbāo)
ekmek
黄油(huángyóu)
tereyağı
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Tekrar alabilir miyim lütfen?
Asking for a refill
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Teşekkür ederim, bu kadarı yeter.
Asking the waiter to stop serving food / filling glass
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Biraz tatlı sipariş vermek isiyoruz.
Asking to order dessert
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Biraz __ almak istiyorum lütfen.
Ordering dessert
冰淇淋(bīngqílín)
dondurma
dessert
蛋糕(dàngāo)
pasta
dessert
巧克力(qiǎokèlì)
çikolata
dessert
饼干(bǐnggān)
çörek
dessert
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Afiyet olsun!
Wishing an enjoyable meal

Eating Out - Ordering Beverages

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
_[içecek]_ almak istiyorum lütfen.
Ordering beverages
带气的水(dài qì de shuǐ)
bir maden suyu
beverage
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
bir normal su
beverage
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
bir bira
beverage
一瓶酒(yī píng jiǔ)
bir şişe şarap
beverage
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
bir kahve
beverage
一杯茶(yībēi chá)
birçay
beverage
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Ben alkol içmiyorum. Bunda alkol var mı?
Asking about alcohol content

Eating Out - Paying

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Ödeme yapmak istiyoruz lütfen.
Saying that you want to pay
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Bölüşmek istiyoruz.
Informing the waiter that each person in the company will pay for their own food
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Ben herşeyi ödiycem.
Informing the waiter that you pay for everyone in the company
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Seni öğlen yemeğine/akşam yemeğine davet ediyorum.
Inviting the other person to a meal and paying for it
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Üstü kalsın.
Telling the waiter that he can keep the extra money you paid as his tip
太美味了!(tài měiwèile!)
Yemek lezzetliydi!
Complimenting the food
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Şefe övgülerimi iletin.
Complimenting the food

Eating Out - Complaints

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Yemeğil soğuk.
Complaining that the food is too cold
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Bu iyi pişmemiş.
Cooking time was too short
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Bu fazla pişmiş.
Cooking time was too long
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Bunu sipariş vermedim, __ sipariş verdim.
Remarking that the dish served is not the dish you ordered
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Bu şarap mantarın kokusuyla bozulmuş.
Mentioning that the wine has corked (gone bad)
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Otuz dakikadan daha fazla süre önce sipariş verdik.
Complaining about the waiting time for the ordered food
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Bu içecek soğuk değil.
Complaining about the warm temperature of the drink
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
İçeceğimin tadı bir garip.
Remarking the odd taste of your drink
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
İçeceğimi buzsuz sipariş etmiştim.
Remarking that you got a drink with ice despite ordering without
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Bir tabak eksik.
Remarking that your order is not complete
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Bu temiz değil.
Remarking that your plate/cutlery/glass is not clean

Eating Out - Allergies

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Bunda __ var mı?
Asking if a certain dish contains ingredients you are allergic to
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Lütfen yemeği __ olmadan hazırlar mısınız?
Asking whether the ingredients you are allergic to can be excluded when preparing the dish
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Alerjim var. Eğer vucudumda bir tepki olursa lütfen ilacı çantamdan bulun.
Letting people know that you are allergic and to give you your medicine in an emergency
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
fındık/fıstık
Food allergy
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
susam/ayçiçeği
Food allergy
鸡蛋(jīdàn)
yumurta
Food allergy
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
deniz ürünü/balık/kabuklu deniz ürünü/karides
Food allergy
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
un/buğday
Food allergy
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
süt/laktoz/süt ürünleri
Food allergy
面筋(miànjīn)
gluten
Food allergy
豆类(dòu lèi)
soy
Food allergy
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
kurubaklagiller/fasulye/bezelye/mısır
Food allergy
蘑菇(mógū)
mantar
Food allergy
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
meyva/kiwi/hindistan cevizi
Food allergy
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
frenk soğanı/soğan/sarımsak
Food allergy
酒精(jiǔjīng)
alkol
Food allergy