Chinese | Phrases - Travel | Eating Out

Eating Out - At the Entrance

Ik wil graag een tafel reserveren voor _[aantal mensen]_ om _[tijdstip]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Making a reservation
Een tafel voor _[number of people]_ graag.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Asking for a table
Neemt u creditcards aan?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Asking if you can pay with credit card
Heeft u ook vegetarische opties?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Asking if they have vegetarian meals
Heeft u ook kosher eten?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Asking if they have kosher meals
Heeft u ook halal eten?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Asking if they have halal meals
Laten jullie ook sport zien? We zouden graag de ___wedstrijd kijken.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
You would like to watch sports while or after eating

Eating Out - Ordering food

Mag ik de kaart?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Asking to see the menu
Pardon. We willen graag bestellen.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Telling the waiter you are ready to order
Wat kunt u me van de kaart aanraden?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Asking the waiter if he/she can recommend anything on the menu
Is er een specialiteit van het huis?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Asking if the restaurant has a specialty
Is er een specialiteit van de regio?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Asking if the restaurant has a local specialty on the menu
Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Informing that you are allergic to specific ingredients
Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of koolhydraten?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Finding out if something contains sugar or carbohydrates as you have diabetes
Ik eet geen ____. Zit hier ____ in?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Informing the waiter that you don't eat specific groceries
Ik wil graag de _[gerecht]_.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Ordering a certain dish
We willen graag wat aperitiefjes bestellen.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Ordering appetizers
salade
沙拉(shālā)
dish
soep
汤(tāng)
dish
vlees
肉(ròu)
food
varkensvlees
猪肉(zhūròu)
type of meat
rundvlees
牛肉(niúròu)
type of meat
kip
鸡肉(jīròu)
type of meat
Ik wil mijn vlees graag rood/medium/doorbakken.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Informing the waiter how you like your meat prepared
zeevruchten
海鲜(hǎixiān)
food
vis
鱼(yú)
food
pasta
意大利面(yìdàlì miàn)
dish
zout
盐(yán)
peper
胡椒(hújiāo)
mosterd
芥末(jièmò)
ketchup
番茄酱(fānqié jiàng)
brood
面包(miànbāo)
boter
黄油(huángyóu)
Ik wil graag nog een glas alstublieft!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Asking for a refill
Dankuwel, dat is genoeg.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Asking the waiter to stop serving food / filling glass
We willen graag desserts bestellen.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Asking to order dessert
Ik wil graag de ___.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Ordering dessert
IJs
冰淇淋(bīngqílín)
dessert
taart
蛋糕(dàngāo)
dessert
chocolade
巧克力(qiǎokèlì)
dessert
koekjes
饼干(bǐnggān)
dessert
Eet smakelijk!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Wishing an enjoyable meal

Eating Out - Ordering Beverages

Ik wil graag _[drankje]_.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Ordering beverages
een water met prik
带气的水(dài qì de shuǐ)
beverage
een water zonder prik
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
beverage
een biertje
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
beverage
een fles wijn
一瓶酒(yī píng jiǔ)
beverage
een koffie
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
beverage
een thee
一杯茶(yībēi chá)
beverage
Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Asking about alcohol content

Eating Out - Paying

We willen graag betalen.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Saying that you want to pay
We willen graag apart betalen.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Informing the waiter that each person in the company will pay for their own food
Ik betaal alles.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Informing the waiter that you pay for everyone in the company
Ik trakteer op lunch/avondeten.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Inviting the other person to a meal and paying for it
Hou het wisselgeld maar.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Telling the waiter that he can keep the extra money you paid as his tip
Het eten was verrukkelijk!
太美味了!(tài měiwèile!)
Complimenting the food
Mijn complimenten aan de kok!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Complimenting the food

Eating Out - Complaints

Mijn eten is koud.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Complaining that the food is too cold
Dit is niet goed gaar.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Cooking time was too short
Dit is te gaar.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Cooking time was too long
Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Remarking that the dish served is not the dish you ordered
De wijn heeft kurk.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Mentioning that the wine has corked (gone bad)
We hebben langer dan een half uur geleden besteld.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Complaining about the waiting time for the ordered food
Dit drankje is niet koud.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Complaining about the warm temperature of the drink
Mijn drankje smaakt vreemd
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Remarking the odd taste of your drink
Ik had drinken zonder ijs besteld.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Remarking that you got a drink with ice despite ordering without
Er mist een gerecht.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Remarking that your order is not complete
Dit is niet schoon.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Remarking that your plate/cutlery/glass is not clean

Eating Out - Allergies

Zit hier ___ in?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Asking if a certain dish contains ingredients you are allergic to
Zou u het gerecht ook zonder ____ kunnen bereiden?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Asking whether the ingredients you are allergic to can be excluded when preparing the dish
Ik ben allergisch. Als ik een reactie krijg, haal dan medicijnen uit mijn tas/zak!
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Letting people know that you are allergic and to give you your medicine in an emergency
noten/pinda's
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Food allergy
sesamzaad/zonnebloempitten
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Food allergy
ei
鸡蛋(jīdàn)
Food allergy
zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Food allergy
meel/tarwe
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Food allergy
melk/lactose/zuivel
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Food allergy
gluten
面筋(miànjīn)
Food allergy
soja
豆类(dòu lèi)
Food allergy
peulvruchten/bonen/erwten/mais
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Food allergy
champignons/paddestoelen
蘑菇(mógū)
Food allergy
fruit/kiwi/kokosnoot
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Food allergy
bieslook/ui/knoflook
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Food allergy
alcohol
酒精(jiǔjīng)
Food allergy