Turkish | Phrases - Travel | Flirting

Flirting - Conversation

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Size eşlik edebilir miyim?
Asking if you may sit down at someone's table or stand next to him/her by the bar
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Size içecek birşey ısmarlayabilir miyim?
Asking if you may treat the person to a drink
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Buraya sık gelir misiniz?
Small talk
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Peki, ne iş yapıyorsunuz?
Small talk
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Dans etmek ister misiniz?
Asking someone to dance with you
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Biraz temiz hava almak istermisiniz?
Asking a person if he/she wants to go outside with you
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Başka bir partiye gitmek ister misin?
Asking a person to come with you to another location
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Hadi buradan dışarı çıkalım!
Asking a person to leave with you and go somewhere else
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Benim evime mi yoksa senin evine mi gidelim?
Asking a person where you will spend the night together
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Benim evimde film izlemek ister misin?
Inviting a person to see a movie at your home
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Bu gece için bir planın var mı?
Asking for a date indirectly
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Benimle bazen öğlen yemeği/akşam yemeği yemek ister miydin?
Asking for a date
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Benimle bir kahve içer miydin?
Asking to spend some time together to get to know each other better
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Seni evine bırakabilir miyim?
Showing interest in not ending the night yet
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Tekrar buluşabilir miyiz?
Asking for another date
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Bu hoş akşam için teşekkür ederim! İyi geceler!
Polite way of ending the night
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Bir kahve için içeri gelir miydin?
Inviting a person into your home

Flirting - Complimenting

你美极了!(nǐ měi jíle!)
Sen harikasın!
Complimenting someone on their looks
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Çok komiksin!
Complimenting someone on their humour
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Çok güzel gözlerin var!
Complimenting someone on their eyes
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Sen harika dans ediyorsun!
Complimenting someone on their dancing skills
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Bu kıyafette/gömlekte çok güzel görünüyorsun!
Complimenting someone on their fashion sense/figure
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Bütün gün seni düşünüyordum!
Showing that you like the person a lot
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Seninle konuşmak gerçekten çok hoştu!
Complimenting at the end of a conversation

Flirting - Saying No

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
İlgilenmiyorum.
Polite way of declining
别烦我。(bié fán wǒ.)
Beni yalnız bırak.
Straightforward way of declining
滚!(gǔn!)
Kaybol!
Rude way of declining
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Bana dokunma!
Saying no when the other person is making physical advancements
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Çek ellerini üstümden!
Saying no when the other person is touching you with his/her hands