Polish | Phrases - Travel | General

General - Essentials

您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc?
Asking for help
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku?
Asking if a person speaks English
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Czy mówisz po _ [nazwa języka] _? [form.:] Czy mówi Pan(i) po _ [nazwa języka] _?
Asking if a person speaks a certain language
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Nie mówię po _ [nazwa języka] _.
Clarifying that you don't speak a certain language
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Nie rozumiem.
Explaining that you don't understand

General - Conversation

您好!(nín hǎo!)
Dzień dobry!
Standard greeting
你好!(nǐ hǎo!)
Cześć!
Informal greeting
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Dzień dobry!
Greeting used in the morning
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Dobry wieczór!
Greeting used in the evening
晚安!(wǎn'ān!)
Dobranoc!
Greeting used when leaving in the evening/night or before going to bed
您好吗?(nín hǎo ma?)
Jak się masz? [form.:] Jak się Pan(i) ma?
Polite small talk enquiring about the other person's well-being
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Dobrze, dziękuję.
Polite reply to 'How are you?'
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Jak się nazywasz? [form.:] Jak się Pan(i) nazywa?
Asking the other person's name
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Nazywam się ___.
Telling someone your name
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Skąd pochodzisz? [form.:] Skąd Pan(i) pochodzi?
Asking about someone's origin
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Pochodzę z ___.
Answering about your origin
您多大了?(nín duōdàle?)
Ile masz lat? [form.:] Ile ma Pan(i) lat?
Asking about someone's age
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Mam ___ lat(a).
Answering about your age
是(shì)
Tak
Positive reply
不是(bùshì)
Nie
Negative reply
请(qǐng)
Proszę
Filler word to add polite touch
给你!(gěi nǐ!)
Proszę bardzo!
Used when giving something to someone
谢谢。(xièxiè.)
Dziękuję.
Thanking someone
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Dziękuję bardzo.
Thanking someone very warmly
不客气。(bù kèqì.)
Proszę bardzo! / Nie ma za co!
Politely replying to a 'thank you'
对不起。(duìbùqǐ.)
Przepraszam.
Apologizing for something
打扰了。(dǎrǎole.)
Przepraszam.
Getting the attention of someone
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Nic się nie stało.
Replying to an apology if you accept it
没关系。(méiguānxì.)
Nie ma sprawy.
Replying to an apology if you accept it
当心!(dāngxīn!)
Uwaga!
Making someone aware of a danger
我饿了。(wǒ è le.)
Jestem głodny/-a.
Used when feeling hungry
我渴了。(wǒ kě le.)
Chce mi się pić.
Used when feeling thirsty
我累了。(wǒ lèi le.)
Jestem zmęczony/-a.
Used when feeling tired
我病了。(wǒ bìng le.)
Źle się czuję.
Used when feeling sick
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Nie wiem.
You don't know the answer to a question
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Miło było cię poznać. [form.:] Miło było Panią/Pana poznać.
Polite good-bye phrase after first meeting
再见!(zàijiàn!)
Do widzenia!
Saying farewell

General - Complaints

我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Chciał(a)bym złożyć skargę.
Polite way of starting your complaint
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Kto tu rządzi?
Finding out who is responsible
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
To jest absolutnie niedopuszczalne!
Strongly expressing your dissatisfaction
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Żądam zwrotu pieniędzy!
Asking for a refund
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Czekamy ponad godzinę.
Complaining about long waiting times

General - Swearing

这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
To jedzenie smakuje jak gówno!
Rude way of showing displeasure with your food
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Ten napój/drink smakuje jak szczyny!
Rude way of showing displeasure with a drink
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
To miejsce to obrzydliwa nora!
Rude way of showing displeasure with an establishment
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Ten samochód to wrak!
Rude way of showing displeasure with a car
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Obsługa jest do dupy!
Rude way of showing displeasure with the service
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
To jest totalne zdzierstwo!
Rudely complaining about a high price
扯淡!(chědàn!)
Gówno prawda!
Rude way of showing disbelief in something someone said
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Kretyn/Kretynka!
Insulting a person by criticizing his/her intelligence
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Gówno wiesz!
Insulting a person by criticizing his/her knowledge
滚开!(gǔn kāi!)
Odwal się!
Rudely telling a person to leave immediately
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Załatwmy to na zewnątrz!
Asking a person to fight outside of an establishment