Chinese | Phrases - Travel | General

General - Essentials

Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?)
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Asking for help
Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?)
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Asking if a person speaks English
Μιλάς _[γλώσσα]_; (Milás _[glóssa]_?)
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Asking if a person speaks a certain language
Δεν μιλώ _[γλώσσα]_. (Den miló _[glóssa]_.)
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Clarifying that you don't speak a certain language
Δεν καταλαβαίνω. (Den katalabéno.)
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Explaining that you don't understand

General - Conversation

Γεια σου! (Ya su!)
您好!(nín hǎo!)
Standard greeting
Γεια! (Ya!)
你好!(nǐ hǎo!)
Informal greeting
Καλημέρα! (Kaliméra)
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Greeting used in the morning
Καλησπέρα! (Kalispéra!)
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Greeting used in the evening
Καληνύχτα! (Kaliníhta!)
晚安!(wǎn'ān!)
Greeting used when leaving in the evening/night or before going to bed
Τι κάνεις; (Ti kánis?)
您好吗?(nín hǎo ma?)
Polite small talk enquiring about the other person's well-being
Καλά, ευχαριστώ. (Kalá, efharstó.)
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Polite reply to 'How are you?'
Πώς σε λένε; (Pos se léne?)
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Asking the other person's name
Το όνομα μου είναι ___. (To ónoma mu íne ___.)
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Telling someone your name
Από που είσαι; (Apó pu íse?)
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Asking about someone's origin
Είμαι από ___. (Íme apó ___.)
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Answering about your origin
Πόσων χρονών είσαι; (Póson hronón íse?)
您多大了?(nín duōdàle?)
Asking about someone's age
Είμαι ___ χρονών. (Íme ___ hronón.)
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Answering about your age
Ναι (Ne)
是(shì)
Positive reply
Όχι (Óchi)
不是(bùshì)
Negative reply
Παρακαλώ (Parakaló)
请(qǐng)
Filler word to add polite touch
Ορίστε! (Oríste!)
给你!(gěi nǐ!)
Used when giving something to someone
Ευχαριστώ. (Efharistó.)
谢谢。(xièxiè.)
Thanking someone
Ευχαριστώ πολύ. (Efharistó polí.)
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Thanking someone very warmly
Παρακαλώ. (Parakaló.)
不客气。(bù kèqì.)
Politely replying to a 'thank you'
Συγνώμη. (Signómi.)
对不起。(duìbùqǐ.)
Apologizing for something
Με συγχωρείτε. (Me sighoríte.)
打扰了。(dǎrǎole.)
Getting the attention of someone
Δεν είναι τίποτα. (Den íne típota.)
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Replying to an apology if you accept it
Κανένα πρόβλημα. (Kanéna próvlima.)
没关系。(méiguānxì.)
Replying to an apology if you accept it
Προσοχή! (Prosohí!)
当心!(dāngxīn!)
Making someone aware of a danger
Πεινώ. (Pinó.)
我饿了。(wǒ è le.)
Used when feeling hungry
Διψώ. (Dipsó.)
我渴了。(wǒ kě le.)
Used when feeling thirsty
Είμαι κουρασμένος/η. (Íme kurasménos/i.)
我累了。(wǒ lèi le.)
Used when feeling tired
Είμαι άρρωστος/η. (Íme árostos/i.)
我病了。(wǒ bìng le.)
Used when feeling sick
Δεν ξέρω. (Den xéro.)
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
You don't know the answer to a question
Χάρηκα για την γνωριμία. (Xárika ya tin gnorimía.)
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Polite good-bye phrase after first meeting
Αντίο! (Adío!)
再见!(zàijiàn!)
Saying farewell

General - Complaints

Θα ήθελα να κάνω ένα παράπονο. (Tha íthela na káno éna parápono.)
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Polite way of starting your complaint
Ποιος είναι ο υπεύθυνος εδώ; (Pios íne o ipéfthinos edó?)
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Finding out who is responsible
Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο! (Aftó íne apolítos aparádekto!)
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Strongly expressing your dissatisfaction
Θέλω τα λεφτά μου πίσω! (Thélo ta leftá mu píso!)
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Asking for a refund
Περιμένουμε εδώ και μια ώρα. (Periménume edó ke mia óra.)
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Complaining about long waiting times

General - Swearing

Αυτό το φαγητό είναι χάλια! (Avtó to fagitó íne hália!)
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Rude way of showing displeasure with your food
Αυτό το ποτό είναι χάλια! (Avtó to potó íne hália!)
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Rude way of showing displeasure with a drink
Αυτό το μέρος είναι χάλια! (Avtó to meros íne hália!)
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Rude way of showing displeasure with an establishment
Αυτό το αυτοκίνητο είναι χάλια! (Avtó to aftokínito íne hália!)
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Rude way of showing displeasure with a car
Η εξυπηρέτηση είναι χάλια! (I exipirétisi íne háya!)
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Rude way of showing displeasure with the service
Είναι απόλυτη κλεψιά! (Íne apóliti klepsiá)
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Rudely complaining about a high price
Τι μαλακίες είναι αυτές! (Ti malakíes íne aftés!)
扯淡!(chědàn!)
Rude way of showing disbelief in something someone said
Είσαι ένας βλάκας ηλίθιος! (Íse énas vlákas ilíthios!)
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Insulting a person by criticizing his/her intelligence
Δεν καταλαβαίνεις θεό! (Den katalavénis theó!)
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Insulting a person by criticizing his/her knowledge
Άντε χάσου! (Ánte hasou!)
滚开!(gǔn kāi!)
Rudely telling a person to leave immediately
Για έλα να το κανονίσουμε έξω! (Ya éla na to kanonísume éxo!)
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Asking a person to fight outside of an establishment