Hungarian | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Eltévedtem.
Not knowing where you are
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Meg tudná nekem mutatni a térképen, hogy hol van?
Asking for a specific location on a map
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Hol találom/találok ____?
Asking for a specific facility
…浴室?(…yùshì?)
...mosdó?
facility
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
...bank/pénzváltó?
facility
…酒店?(…jiǔdiàn?)
...egy hotel?
facility
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
...benzinkút?
facility
…医院?(…yīyuàn?)
....a kórház?
facility
…药店?(…yàodiàn?)
....egy gyógyszertár?
facility
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
...áruház?
facility
…超市?(…chāoshì?)
....szupermarket?
facility
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
...buszmegálló?
facility
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
....metrómegálló?
facility
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
....turista információs központ?
facility
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
...ATM/pénzautomata?
facility
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Hogyan jutok el a ______-hoz/höz?
Asking for directions to a specific place
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
...belváros?
specific place
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
....vonatpályaudvar?
specific place
…机场?(…jīchǎng?)
....reptér?
specific place
…警察局?(…jǐngchá jú?)
....rendőrség?
specific place
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
..._[ország]_ követsége?
the embassy of a specific country
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Tudna nekem ajánlani jó ____-t?
Asking for recommendations of a specific place
…酒吧?(…jiǔbā?)
...bár?
place
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
...kávézó?
place
…饭店?(…fàndiàn?)
...étterem?
place
…夜店?(…yèdiàn?)
...szórakozóhely?
place
…酒店?(…jiǔdiàn?)
...hotel?
place
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
...turista látványosság?
place
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
...történelmi látnivalók?
place
…博物馆?(…bówùguǎn?)
...múzeum?
place

Getting Around - Directions

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Fordulj(on) balra.
Giving directions
右转。(yòu zhuǎn.)
Fordulj(on) jobbra.
Giving directions
直走。(zhí zǒu.)
Menj(en) egyenesen.
Giving directions
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Menj(en) vissza.
Giving directions
停。(tíng.)
Állj(on) meg.
Giving directions
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Menj(en) a _______ irányába.
Giving directions
走过 ___。(zǒuguò___.)
Menj(en) el a _____ mellett.
Giving directions
看着 ___。(kànzhe ___.)
Keresse a _______.
Giving directions
下坡(xià pō)
lejtő
Giving directions
上坡(shàng pō)
emelkedő
Giving directions
十字路口(shízìlù kǒu)
kereszteződés
Common reference point when giving directions
交通灯(jiāotōng dēng)
közlekedési lámpa
Common reference point when giving directions
公园(gōngyuán)
park
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Hol tudok venni egy busz/vonatjegy?
Asking for a ticket office
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Szeretnék egy jegyet __[hova]__.
Buying a ticket to a specific location
…单程票…(…dān chéng piào…)
...vonlajegy / jegy...
one-way ticket
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
...oda-vissza jegy....
two-way ticket
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
...elsőosztályú / másodosztályú jegy...
ticket for the first class/second class
…天票…(…tiān piào…)
...napi jegy...
a ticket you can use the entire day
…周票…(…zhōu piào…)
...hetijegy...
a ticket you can use for a whole week
…月票…(…yuèpiào…)
...havi bérlet...
a ticket you can use for one month
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Mennyibe kerül egy jegy __[hova]__?
Enquiring about the ticket price to a certain location
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Szeretnék egy jegyet (az ablak mellé).
Reserving a specific seat
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Megáll ez a vonat/busz __[hely]__?
Asking if the bus or train goes to a certain location
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Mennyi ideig tart __[hely]__-ra/re/ba/be érni?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Mikor indul a __[hely]__-ba/be tartó vonat/busz?
Asking when a certain bus/train leaves the station
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Foglalt ez a hely?
Enquiring whether the seat is still free
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Ez az én helyem.
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

营业中(yíngyè zhōng)
Nyitva
A store is open
关门(guānmén)
Zárva
A store is closed
入口处(rùkǒu chù)
Bejárat
Sign to enter
出口(chūkǒu)
Kijárat
Sign to leave
推(tuī)
Tolni
拉(lā)
Húzni
男士(nánshì)
Férfi
Bathroom for men
女士(nǚshì)
Női
Bathroom for women
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Foglalt
Hotel is full/bathroom is occupied
空闲(kòng xián)
Szabad
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Tudod milyen számot kell hívni egy taxiért?
Asking for the telephone number of the taxi company
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
A __[hely]__ kell mennm.
Telling the taxi driver where you want to go
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Mennyibe kerül innen a __[hely]__?
Enquiring the taxi fare to a certain location
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Tudna várni itt egy percet?
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Kövesse azt a kocsit!
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Hol van egy autóbérlő?
Asking where you can rent a car
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Szeretnék bérelni egy kis autót / nagy autót / kisteherautót.
Specifying what kind of car you want to rent
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
....egy napra / hétre
Specifying for how long you want to rent it
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék.
Getting the maximum insurance possible
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Nem kérek biztosítást.
Getting no insurance at all
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Teli tankkal hozzam vissza a kocsit?
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Hol van a legközelebbi benzinkút?
Asking where you can find the nearest gas station
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Szeretnék egy második sofőrt is.
Asking to include another driver to the rental agreement
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Mennyi a sebességkorlát a városban / autópályán?
Enquiring about the speed limits in the region
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
A tank nincs tele.
Complaining that the car is not filled up 100%
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
A motor fura hangokat ad ki.
Complaining that there is a problem with the engine of the car
车坏了。(chē huàile.)
Az autó tönkre van menve.
Complaining that the car is damaged