Romanian | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

我迷路了。(wǒ mílù le.)
M-am rătăcit.
Not knowing where you are
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Îmi puteți arăta unde este pe hartă?
Asking for a specific location on a map
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Unde pot găsi ___ ?
Asking for a specific facility
…浴室?(…yùshì?)
... o toaletă?
facility
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... o bancă/un schimb valutar?
facility
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... un hotel?
facility
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... o benzinărie?
facility
…医院?(…yīyuàn?)
... un spital?
facility
…药店?(…yàodiàn?)
... o farmacie?
facility
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... un magazin universal?
facility
…超市?(…chāoshì?)
... un supermarket?
facility
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... o stație de autobuz?
facility
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... o stație de metrou?
facility
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... un centru de informații turistice?
facility
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... un ATM/bancomat?
facility
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Cum pot ajunge ___ ?
Asking for directions to a specific place
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... în centrul orașului?
specific place
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... la gară?
specific place
…机场?(…jīchǎng?)
... la aeroport?
specific place
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... la poliție?
specific place
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... la ambasada [țara] ?
the embassy of a specific country
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Îmi puteți recomanda ___ ?
Asking for recommendations of a specific place
…酒吧?(…jiǔbā?)
... un bar?
place
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... o cafenea?
place
…饭店?(…fàndiàn?)
... un restaurant?
place
…夜店?(…yèdiàn?)
... un club?
place
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... un hotel?
place
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... anumite atracții turistice?
place
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... anumite situri arheologice/istorice?
place
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... muzee
place

Getting Around - Directions

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Viraj la stânga.
Giving directions
右转。(yòu zhuǎn.)
Viraj la dreapta.
Giving directions
直走。(zhí zǒu.)
Drept înainte.
Giving directions
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Întorceți-vă.
Giving directions
停。(tíng.)
Opriți.
Giving directions
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Mergeți către ___.
Giving directions
走过 ___。(zǒuguò___.)
Treceți pe lângă ___.
Giving directions
看着 ___。(kànzhe ___.)
Uitați-vă după ___.
Giving directions
下坡(xià pō)
În jos/la vale.
Giving directions
上坡(shàng pō)
În sus/la deal.
Giving directions
十字路口(shízìlù kǒu)
Intersecție
Common reference point when giving directions
交通灯(jiāotōng dēng)
Semafoare
Common reference point when giving directions
公园(gōngyuán)
Parc
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
De unde pot cumpăra un bilet de autobuz/tren?
Asking for a ticket office
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Aș dori să cumpăr un ___ pentru _[locație]_, vă rog.
Buying a ticket to a specific location
…单程票…(…dān chéng piào…)
... bilet simplu ...
one-way ticket
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... bilet dus-întors ...
two-way ticket
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... un bilet la clasa întâi/a doua ...
ticket for the first class/second class
…天票…(…tiān piào…)
... bilet pentru o zi ...
a ticket you can use the entire day
…周票…(…zhōu piào…)
... bilet/abonament săptămânal ...
a ticket you can use for a whole week
…月票…(…yuèpiào…)
... abonament lunar ...
a ticket you can use for one month
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Cât costă un bilet până la _[destinație]_ ?
Enquiring about the ticket price to a certain location
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Aș dori să rezerv un loc (lângă geam).
Reserving a specific seat
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Acest autobuz/tren oprește în _[destinație]_ ?
Asking if the bus or train goes to a certain location
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
În cât timp ajunge la _[locație]_ ?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
La ce oră pleacă trenul/autobuzul în direcția _[destinație]_ ?
Asking when a certain bus/train leaves the station
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Este ocupat acest loc?
Enquiring whether the seat is still free
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Acela este locul meu.
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

营业中(yíngyè zhōng)
Deschis
A store is open
关门(guānmén)
Închis
A store is closed
入口处(rùkǒu chù)
Intrare
Sign to enter
出口(chūkǒu)
Ieșire
Sign to leave
推(tuī)
Împinge
拉(lā)
Trage
男士(nánshì)
Bărbați
Bathroom for men
女士(nǚshì)
Femei
Bathroom for women
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Ocupat
Hotel is full/bathroom is occupied
空闲(kòng xián)
Disponibil/Vacant
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Aveți un număr de telefon pentru a chema un taxi?
Asking for the telephone number of the taxi company
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Trebuie să ajung la _[destinație]_.
Telling the taxi driver where you want to go
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Cât costă până la _[destinație]_ ?
Enquiring the taxi fare to a certain location
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Puteți aștepta aici pentru un moment?
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Urmăriți mașina aceea!
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
De unde pot închiria o mașină?
Asking where you can rent a car
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Aș dori să închiriez o mașină mică/mare/o dubă.
Specifying what kind of car you want to rent
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... pentru o zi/o săptămână.
Specifying for how long you want to rent it
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Doresc asigurare pentru toate riscurile.
Getting the maximum insurance possible
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Nu am nevoie de asigurare.
Getting no insurance at all
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Trebuie să aduc mașina înapoi cu rezervorul plin?
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Unde este următoarea benzinărie?
Asking where you can find the nearest gas station
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Aș dori să includ un al doilea șofer.
Asking to include another driver to the rental agreement
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Care este limita de viteză în orașe/pe autostradă?
Enquiring about the speed limits in the region
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Rezervorul nu este plin.
Complaining that the car is not filled up 100%
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Motorul face un zgomot ciudat.
Complaining that there is a problem with the engine of the car
车坏了。(chē huàile.)
Mașina este avariată.
Complaining that the car is damaged