Turkish | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Kayboldum.
Not knowing where you are
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz?
Asking for a specific location on a map
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
__ı nerede bulurum?
Asking for a specific facility
…浴室?(…yùshì?)
... bir banyo?
facility
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... bir banka/döviz bürosu?
facility
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... bir otel?
facility
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... bir benzin istasyonu?
facility
…医院?(…yīyuàn?)
... bir hastane?
facility
…药店?(…yàodiàn?)
... bir eczane?
facility
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... bir büyük mağaza?
facility
…超市?(…chāoshì?)
... bir süpermarket?
facility
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... otobüs durağı?
facility
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... bir metro istasyonu?
facility
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... bir turist bilgi ofisi?
facility
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
.. bir ATM/para çekme makinası?
facility
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
__ye nasıl varırım?
Asking for directions to a specific place
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... eski kasaba merkezi?
specific place
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... tren istasyonu?
specific place
…机场?(…jīchǎng?)
... havaalanı?
specific place
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... polis merkezi?
specific place
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... [ülke]'nin konsolosluğu?
the embassy of a specific country
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
İyi bir __ tavsiye edebilir misiniz?
Asking for recommendations of a specific place
…酒吧?(…jiǔbā?)
... barlar?
place
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... kafeler?
place
…饭店?(…fàndiàn?)
... restoranlar?
place
…夜店?(…yèdiàn?)
... gece kulüpleri?
place
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... oteller?
place
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... turistik atraksiyonlar?
place
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... tarihi alanlar?
place
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... müzeler?
place

Getting Around - Directions

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Sola dön.
Giving directions
右转。(yòu zhuǎn.)
Sağa dön.
Giving directions
直走。(zhí zǒu.)
Düz git.
Giving directions
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Geri git.
Giving directions
停。(tíng.)
Dur.
Giving directions
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
__'e doğru git.
Giving directions
走过 ___。(zǒuguò___.)
__'ı geç.
Giving directions
看着 ___。(kànzhe ___.)
__'i bekle.
Giving directions
下坡(xià pō)
yokuş aşağı
Giving directions
上坡(shàng pō)
yokuş yukarı
Giving directions
十字路口(shízìlù kǒu)
kavşak
Common reference point when giving directions
交通灯(jiāotōng dēng)
trfik ışıkları
Common reference point when giving directions
公园(gōngyuán)
park
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Nereden bir otobüs/tren bileti bulabilirim?
Asking for a ticket office
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
_[yer]_e bir __ almak istiyorum lütfen?
Buying a ticket to a specific location
…单程票…(…dān chéng piào…)
... tek bilet ...
one-way ticket
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
dönüş bileti
two-way ticket
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... birinci sınıf/ikinci sınıf bilet ...
ticket for the first class/second class
…天票…(…tiān piào…)
... günlük ...
a ticket you can use the entire day
…周票…(…zhōu piào…)
... haftalık ...
a ticket you can use for a whole week
…月票…(…yuèpiào…)
... aylık ...
a ticket you can use for one month
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
_[yer]_'ye bir bilet ne kadar?
Enquiring about the ticket price to a certain location
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
(Cam kenarına) koltuk ayırtmak istiyorum.
Reserving a specific seat
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Bu tren/otobüs _[yer]_'de duruyor mu?
Asking if the bus or train goes to a certain location
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
_[yer]_'e gitmek ne kadar sürer?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
_[yer]_ otobüsü/treni ne zaman ayrılıyor?
Asking when a certain bus/train leaves the station
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Bu koltuk ayırtıldı mı?
Enquiring whether the seat is still free
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Bu benim koltuğum
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

营业中(yíngyè zhōng)
açık
A store is open
关门(guānmén)
kapalı
A store is closed
入口处(rùkǒu chù)
giriş
Sign to enter
出口(chūkǒu)
çıkış
Sign to leave
推(tuī)
itiniz
拉(lā)
çekiniz
男士(nánshì)
erkekler
Bathroom for men
女士(nǚshì)
kadınlar
Bathroom for women
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
dolu
Hotel is full/bathroom is occupied
空闲(kòng xián)
boş
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Taksi çağırmak için numarayı biliyor musunuz?
Asking for the telephone number of the taxi company
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
_[yer]_ 'e gitmem gerekiyor.
Telling the taxi driver where you want to go
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
_[yer]_'e gitmek ne kadar?
Enquiring the taxi fare to a certain location
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Burada bir dakika bekleyebilir misiniz?
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Şu arabayı takip et!
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Araba nereden kiralanıyor?
Asking where you can rent a car
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Büyük araba/küçük araba/kamyon kiralamak istiyorum.
Specifying what kind of car you want to rent
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... bir gün/bir hafta için.
Specifying for how long you want to rent it
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Tam kapsamlı sigorta istiyorum.
Getting the maximum insurance possible
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Sigortaya ihtiyacım yok.
Getting no insurance at all
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Arabayı geriye dolu bir banzin deposuyla mı getirmeliyim?
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Bir sonraki petrol istasyonu nerede?
Asking where you can find the nearest gas station
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
İkinci bir şoför dahil etmek istiyorum.
Asking to include another driver to the rental agreement
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Şehirde/otoyollarda hız limiti ne?
Enquiring about the speed limits in the region
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Depo dolu değil.
Complaining that the car is not filled up 100%
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Motordan garip bir ses geliyor.
Complaining that there is a problem with the engine of the car
车坏了。(chē huàile.)
Araba hasarlı.
Complaining that the car is damaged