Chinese | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

Jeg er faret vild.
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Not knowing where you are
Kan du vise mig hvor det er på kortet?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Asking for a specific location on a map
Hvor kan jeg finde___?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Asking for a specific facility
... et badeværelse?
…浴室?(…yùshì?)
facility
... en bank/et veksel kontor?
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
facility
... et hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
facility
... en benzintank?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
facility
... et sygehus?
…医院?(…yīyuàn?)
facility
... et apotek?
…药店?(…yàodiàn?)
facility
... et stormagasin?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
facility
... et supermarked?
…超市?(…chāoshì?)
facility
... busstoppestedet?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
facility
... metrostationen?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
facility
... et turistkontor?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
facility
... en hæveautomat?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
facility
Hvordan kommer jeg til ___?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Asking for directions to a specific place
... til centrum?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
specific place
...togstationen?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
specific place
... lufthavnen?
…机场?(…jīchǎng?)
specific place
... politistationen?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
specific place
... den [land] ambassade?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
the embassy of a specific country
kan du anbefale nogle gode ___?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Asking for recommendations of a specific place
... barer?
…酒吧?(…jiǔbā?)
place
... cafeer?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
place
... restauranter?
…饭店?(…fàndiàn?)
place
... natklubber?
…夜店?(…yèdiàn?)
place
... hoteller?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
place
... turistattraktioner?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
place
... historiske steder?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
place
... museer?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
place

Getting Around - Directions

Drej til venstre.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Giving directions
Drej til højre.
右转。(yòu zhuǎn.)
Giving directions
Gå lige frem.
直走。(zhí zǒu.)
Giving directions
Gå tilbage.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Giving directions
Stop.
停。(tíng.)
Giving directions
Gå hen imod ___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Giving directions
Gå forbi ___.
走过 ___。(zǒuguò___.)
Giving directions
Kig efter ___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
Giving directions
Ned af bakken
下坡(xià pō)
Giving directions
Op ad bakke
上坡(shàng pō)
Giving directions
vejkryds
十字路口(shízìlù kǒu)
Common reference point when giving directions
trafiklys
交通灯(jiāotōng dēng)
Common reference point when giving directions
parkere
公园(gōngyuán)
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

Hvor kan jeg købe en bus/togbillet?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Asking for a ticket office
Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak.
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Buying a ticket to a specific location
... enkeltbillet...
…单程票…(…dān chéng piào…)
one-way ticket
... returbillet...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
two-way ticket
... første klasse/anden klasse billet ...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
ticket for the first class/second class
... heldagsbillet ...
…天票…(…tiān piào…)
a ticket you can use the entire day
... ugebillet ...
…周票…(…zhōu piào…)
a ticket you can use for a whole week
... månedsbillet ...
…月票…(…yuèpiào…)
a ticket you can use for one month
Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Enquiring about the ticket price to a certain location
Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Reserving a specific seat
Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Asking if the bus or train goes to a certain location
Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Hvornår kører bussen/toget der går mod __[sted]__?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Asking when a certain bus/train leaves the station
Er dette sæde optaget?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Enquiring whether the seat is still free
Dette er mit sæde.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

åben
营业中(yíngyè zhōng)
A store is open
lukket
关门(guānmén)
A store is closed
indgang
入口处(rùkǒu chù)
Sign to enter
udgang
出口(chūkǒu)
Sign to leave
skub
推(tuī)
træk
拉(lā)
mænd
男士(nánshì)
Bathroom for men
kvinder
女士(nǚshì)
Bathroom for women
optaget
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Hotel is full/bathroom is occupied
ledig
空闲(kòng xián)
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

Kender du nummeret til en taxa?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Asking for the telephone number of the taxi company
Jeg skal til __[sted]__.
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Telling the taxi driver where you want to go
Hvor meget koster det at komme til __[sted]__?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Enquiring the taxi fare to a certain location
Kan du venter her et øjeblik?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
Følg efter den bil!
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

Hvor er biludlejningen?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Asking where you can rent a car
Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Specifying what kind of car you want to rent
... i en dag/en uge.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Specifying for how long you want to rent it
Jeg vil have en komplet dæknings forsikring.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Getting the maximum insurance possible
Jeg har ikke brug for forsikring.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Getting no insurance at all
Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
Hvor er den næste benzintank?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Asking where you can find the nearest gas station
Jeg vil gerne inkludere en anden fører.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Asking to include another driver to the rental agreement
Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Enquiring about the speed limits in the region
Tanken er ikke fuld.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Complaining that the car is not filled up 100%
Motoren laver en underlig lyd.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Complaining that there is a problem with the engine of the car
Bilen er skadet.
车坏了。(chē huàile.)
Complaining that the car is damaged