Thai | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

Ik ben de weg kwijt.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Not knowing where you are
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Asking for a specific location on a map
Waar kan ik ___ vinden?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Asking for a specific facility
... een toilet?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
facility
... een bank/een wisselkantoor?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
facility
... een hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
facility
... een tankstation?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
facility
... een ziekenhuis?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
facility
... een apotheek?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facility
... een warenhuis?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
facility
... een supermarkt?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
facility
... de bushalte?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
facility
... de halte voor de ondergrondse?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
facility
... een bezoekersinformatie/VVV?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
facility
... een geldautomaat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
facility
Hoe kom ik bij ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Asking for directions to a specific place
... het centrum?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specific place
... het (trein)station?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specific place
... het vliegveld?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specific place
... het politiebureau?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specific place
... de ambassade van [land]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
the embassy of a specific country
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Asking for recommendations of a specific place
... barren?
...บาร์? (...bar?)
place
... cafés?
...คาเฟ่? (...cafe?)
place
... restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
place
... nachtclubs?
...ผับ? (...pub?)
place
... hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
place
... toeristenattracties?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
place
... historische bezienswaardigheden?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
place
... museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
place

Getting Around - Directions

Sla linksaf.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Giving directions
Sla rechtsaf.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Giving directions
Ga rechtdoor.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Giving directions
Ga terug.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Giving directions
Stop.
หยุด (yhood)
Giving directions
Ga richting ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Giving directions
Ga voorbij de ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Giving directions
Zoek de ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Giving directions
naar beneden
ลงเขา (long kao)
Giving directions
omhoog
ขึ้นเขา (kuen kao)
Giving directions
kruising
สี่แยก (see yak)
Common reference point when giving directions
stoplichten
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Common reference point when giving directions
park
จอดรถ (jord-rod)
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Asking for a ticket office
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Buying a ticket to a specific location
... enkeltje ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
one-way ticket
... retourtje ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
two-way ticket
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket for the first class/second class
... dagkaart ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
a ticket you can use the entire day
... weekkaart ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
a ticket you can use for a whole week
... maandkaart ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
a ticket you can use for one month
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Enquiring about the ticket price to a certain location
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reserving a specific seat
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Asking if the bus or train goes to a certain location
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Asking when a certain bus/train leaves the station
Is deze plek bezet?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Enquiring whether the seat is still free
Dat is mijn stoel.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

open
เปิด (perd)
A store is open
gesloten
ปิด (pid)
A store is closed
toegang
ทางเข้า (tang kao)
Sign to enter
uitgang
ทางออก (tang-ork)
Sign to leave
duwen
ผลัก (pluk)
trekken
ดึง (deung)
mannen
ผู้ชาย (pu-chy)
Bathroom for men
vrouwen
ผู้หญิง (pu-ying)
Bathroom for women
bezet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel is full/bathroom is occupied
vrij
ว่าง (wang)
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Asking for the telephone number of the taxi company
Ik moet naar __[locatie]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Telling the taxi driver where you want to go
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Enquiring the taxi fare to a certain location
Kunt u hier even wachten?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
Volg die auto!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

Waar is de autoverhuur?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Asking where you can rent a car
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specifying what kind of car you want to rent
... voor één dag/een week.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specifying for how long you want to rent it
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Getting the maximum insurance possible
Ik heb geen verzekering nodig.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Getting no insurance at all
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Asking where you can find the nearest gas station
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Asking to include another driver to the rental agreement
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Enquiring about the speed limits in the region
De tank is niet vol.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Complaining that the car is not filled up 100%
De motor maakt een gek geluid.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Complaining that there is a problem with the engine of the car
De auto is beschadigd.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Complaining that the car is damaged