Chinese | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

Mi perdiĝis.
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Not knowing where you are
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Asking for a specific location on a map
Kie mi povas trovi ___?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Asking for a specific facility
... la banĉambron?
…浴室?(…yùshì?)
facility
... bankon/ŝanĝoficejon?
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
facility
... hotelon?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
facility
... benzinstacion?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
facility
... malsanulejon?
…医院?(…yīyuàn?)
facility
... apotekon?
…药店?(…yàodiàn?)
facility
... magazenon?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
facility
... supermarkton?
…超市?(…chāoshì?)
facility
... bushaltejon?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
facility
... metroohaltejon?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
facility
... turistoficejon?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
facility
... monaŭtomaton?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
facility
Kiel mi iras al___?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Asking for directions to a specific place
... la urbocentron?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
specific place
... la stacidomon?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
specific place
... la aerhavenon?
…机场?(…jīchǎng?)
specific place
... la policejon?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
specific place
... la ambasadon de [lando]?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
the embassy of a specific country
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Asking for recommendations of a specific place
... trinkejojn?
…酒吧?(…jiǔbā?)
place
... kafejojn?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
place
... restoraciojn?
…饭店?(…fàndiàn?)
place
... noktoklubojn?
…夜店?(…yèdiàn?)
place
... hotelojn?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
place
... turismajn allogojn?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
place
... historiajn lokojn?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
place
... muzeojn?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
place

Getting Around - Directions

Turnu maldekstre.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Giving directions
Turnu dekstre.
右转。(yòu zhuǎn.)
Giving directions
Iru rekte.
直走。(zhí zǒu.)
Giving directions
Reiru.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Giving directions
Haltu.
停。(tíng.)
Giving directions
Iru al la___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Giving directions
Iru post la____.
走过 ___。(zǒuguò___.)
Giving directions
Serku la___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
Giving directions
montsuben
下坡(xià pō)
Giving directions
supren
上坡(shàng pō)
Giving directions
vojkruciĝo
十字路口(shízìlù kǒu)
Common reference point when giving directions
trafiklumo
交通灯(jiāotōng dēng)
Common reference point when giving directions
parko
公园(gōngyuán)
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Asking for a ticket office
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Buying a ticket to a specific location
... solan bileton ...
…单程票…(…dān chéng piào…)
one-way ticket
... revenan bileton ...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
two-way ticket
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
ticket for the first class/second class
... tagbileton ...
…天票…(…tiān piào…)
a ticket you can use the entire day
... semajnobileton ...
…周票…(…zhōu piào…)
a ticket you can use for a whole week
... monatbileton ...
…月票…(…yuèpiào…)
a ticket you can use for one month
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Enquiring about the ticket price to a certain location
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Reserving a specific seat
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Asking if the bus or train goes to a certain location
Kiom longe por atingi __[loko]__?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Asking when a certain bus/train leaves the station
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Enquiring whether the seat is still free
Tio estas mia sidloko.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

malferma
营业中(yíngyè zhōng)
A store is open
ferma
关门(guānmén)
A store is closed
eniro
入口处(rùkǒu chù)
Sign to enter
eliro
出口(chūkǒu)
Sign to leave
puŝu
推(tuī)
eltiru
拉(lā)
viroj
男士(nánshì)
Bathroom for men
virinoj
女士(nǚshì)
Bathroom for women
Okupata
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Hotel is full/bathroom is occupied
neokupata
空闲(kòng xián)
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Asking for the telephone number of the taxi company
Mi bezonas iri al __[loko]__.
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Telling the taxi driver where you want to go
Kiom por iri al __[loko]__?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Enquiring the taxi fare to a certain location
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
Sekvu tiun aŭton!
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

Kie mi povas lui aŭton?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Asking where you can rent a car
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Specifying what kind of car you want to rent
...por unu tago/semajno.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Specifying for how long you want to rent it
Mi volas plenan asekuron.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Getting the maximum insurance possible
Mi ne bezonas asekuron.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Getting no insurance at all
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
Kie estas la proksima benzinstacio?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Asking where you can find the nearest gas station
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Asking to include another driver to the rental agreement
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Enquiring about the speed limits in the region
La benzinujo ne estas plena.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Complaining that the car is not filled up 100%
La motoro faras strangan bruon.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Complaining that there is a problem with the engine of the car
La aŭto estas difektita.
车坏了。(chē huàile.)
Complaining that the car is damaged