Thai | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

Je suis perdu.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Not knowing where you are
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Asking for a specific location on a map
Où puis-je trouver ___ ?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Asking for a specific facility
... des toilettes ?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
facility
... une banque / un bureau de change ?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
facility
... un hôtel ?
...โรงแรม? (rong ram?)
facility
... une station service ?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
facility
... un hôpital ?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
facility
... une pharmacie ?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facility
... un grand magasin ?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
facility
... un supermarché ?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
facility
... un arrêt de bus ?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
facility
... une station de métro ?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
facility
... un office du tourisme ?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
facility
... un distributeur/guichet automatique ?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
facility
Comment je peux me rendre ___ ?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Asking for directions to a specific place
... au centre-ville ?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specific place
... à la gare ?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specific place
... à l'aéroport ?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specific place
... au commissariat ?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specific place
... à l'ambassade de [pays] ?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
the embassy of a specific country
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Asking for recommendations of a specific place
... bar ?
...บาร์? (...bar?)
place
... café ?
...คาเฟ่? (...cafe?)
place
... restaurant ?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
place
... boîte de nuit ?
...ผับ? (...pub?)
place
... hôtel ?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
place
... attraction touristique ?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
place
... site historique ?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
place
... musée ?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
place

Getting Around - Directions

Tournez à gauche.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Giving directions
Tournez à droite.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Giving directions
Allez tout droit.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Giving directions
Faites demi-tour.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Giving directions
Arrêtez-vous.
หยุด (yhood)
Giving directions
Allez vers ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Giving directions
Passez devant ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Giving directions
Cherchez ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Giving directions
vers le bas
ลงเขา (long kao)
Giving directions
vers le haut
ขึ้นเขา (kuen kao)
Giving directions
intersection
สี่แยก (see yak)
Common reference point when giving directions
feux de signalisation
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Common reference point when giving directions
parc
จอดรถ (jord-rod)
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Asking for a ticket office
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Buying a ticket to a specific location
... aller simple ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
one-way ticket
... aller-retour ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
two-way ticket
... ticket première/seconde classe ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket for the first class/second class
... ticket pour la journée ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
a ticket you can use the entire day
... ticket hebdomadaire ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
a ticket you can use for a whole week
... ticket mensuel ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
a ticket you can use for one month
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Enquiring about the ticket price to a certain location
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reserving a specific seat
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Asking if the bus or train goes to a certain location
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Asking when a certain bus/train leaves the station
Ce siège est-il pris ?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Enquiring whether the seat is still free
C'est mon siège.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

ouvert
เปิด (perd)
A store is open
fermé
ปิด (pid)
A store is closed
entrée
ทางเข้า (tang kao)
Sign to enter
sortie
ทางออก (tang-ork)
Sign to leave
pousser
ผลัก (pluk)
tirer
ดึง (deung)
hommes
ผู้ชาย (pu-chy)
Bathroom for men
femmes
ผู้หญิง (pu-ying)
Bathroom for women
occupé/complet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel is full/bathroom is occupied
chambres disponibles / libre
ว่าง (wang)
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Asking for the telephone number of the taxi company
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Telling the taxi driver where you want to go
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Enquiring the taxi fare to a certain location
Vous pouvez attendre ici un instant ?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
Suivez cette voiture !
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

Où est l'agence de location de voitures ?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Asking where you can rent a car
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specifying what kind of car you want to rent
... pour une journée / une semaine.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specifying for how long you want to rent it
Je voudrais une assurance tous risques.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Getting the maximum insurance possible
Je n'ai pas besoin d'assurance.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Getting no insurance at all
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
Où est la prochaine station service ?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Asking where you can find the nearest gas station
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Asking to include another driver to the rental agreement
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Enquiring about the speed limits in the region
Le réservoir n'est pas plein.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Complaining that the car is not filled up 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Complaining that there is a problem with the engine of the car
La voiture est endommagée.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Complaining that the car is damaged