Thai | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

Ich habe mich verirrt.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Not knowing where you are
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Asking for a specific location on a map
Wo kann ich ___ finden?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Asking for a specific facility
... ein Badezimmer?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
facility
... eine Bank/Wechselstube?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
facility
... ein Hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
facility
... eine Tankstelle?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
facility
... ein Krankenhaus?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
facility
... eine Apotheke?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facility
... ein Kaufhaus?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
facility
... ein Supermarkt?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
facility
... eine Bushaltestelle?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
facility
... eine Bahnstation?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
facility
... die Touristeninformation?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
facility
... einen Geldautomaten?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
facility
Wie komme ich zum/zur ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Asking for directions to a specific place
... die Stadtmitte?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specific place
... der Bahnhof?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specific place
... der Flughafen?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specific place
... die Polizeiwache?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specific place
... die Botschaft von [Land]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
the embassy of a specific country
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Asking for recommendations of a specific place
... Bars?
...บาร์? (...bar?)
place
... Cafés?
...คาเฟ่? (...cafe?)
place
... Restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
place
... Diskotheken?
...ผับ? (...pub?)
place
... Hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
place
... Touristenattraktionen?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
place
... historische Sehenswürdigkeiten?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
place
... Museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
place

Getting Around - Directions

Nach links.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Giving directions
Nach rechts.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Giving directions
Geradeaus gehen.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Giving directions
Geh zurück.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Giving directions
Anhalten.
หยุด (yhood)
Giving directions
Gehe zum/zur ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Giving directions
Geh an ___ vorbei.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Giving directions
Halte Ausschau nach der/dem ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Giving directions
bergab
ลงเขา (long kao)
Giving directions
bergauf
ขึ้นเขา (kuen kao)
Giving directions
Kreuzung
สี่แยก (see yak)
Common reference point when giving directions
Ampel
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Common reference point when giving directions
Park
จอดรถ (jord-rod)
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Asking for a ticket office
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Buying a ticket to a specific location
... Einzelfahrschein ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
one-way ticket
... Rückfahrkarte ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
two-way ticket
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket for the first class/second class
... Tageskarte ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
a ticket you can use the entire day
... Wochenkarte ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
a ticket you can use for a whole week
... Monatskarte ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
a ticket you can use for one month
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Enquiring about the ticket price to a certain location
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reserving a specific seat
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Asking if the bus or train goes to a certain location
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Asking when a certain bus/train leaves the station
Ist dieser Platz besetzt?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Enquiring whether the seat is still free
Das ist mein Platz.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

geöffnet
เปิด (perd)
A store is open
geschlossen
ปิด (pid)
A store is closed
Eingang
ทางเข้า (tang kao)
Sign to enter
Ausgang
ทางออก (tang-ork)
Sign to leave
Drücken
ผลัก (pluk)
Ziehen
ดึง (deung)
Männer
ผู้ชาย (pu-chy)
Bathroom for men
Damen
ผู้หญิง (pu-ying)
Bathroom for women
Besetzt
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel is full/bathroom is occupied
Frei
ว่าง (wang)
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Asking for the telephone number of the taxi company
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Telling the taxi driver where you want to go
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Enquiring the taxi fare to a certain location
Können Sie hier einen Moment warten?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
Folgen Sie dem Auto!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

Wo ist die Autovermietung?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Asking where you can rent a car
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specifying what kind of car you want to rent
... für einen Tag/eine Woche.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specifying for how long you want to rent it
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Getting the maximum insurance possible
Ich brauche keine Versicherung.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Getting no insurance at all
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
Wo ist die die nächste Tankstelle?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Asking where you can find the nearest gas station
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Asking to include another driver to the rental agreement
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Enquiring about the speed limits in the region
Der Tank ist nicht voll.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Complaining that the car is not filled up 100%
Der Motor macht komische Geräusche.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Complaining that there is a problem with the engine of the car
Das Auto ist kaputt.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Complaining that the car is damaged