Thai | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

道に迷いました
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Not knowing where you are
どこなのか地図で示してもらえますか?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Asking for a specific location on a map
___はどこですか?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Asking for a specific facility
...お手洗い?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
facility
... 銀行/外国為替取引所?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
facility
...ホテル?
...โรงแรม? (rong ram?)
facility
...ガソリンスタンド?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
facility
...病院?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
facility
...薬局?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facility
...デパート?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
facility
...スーパー?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
facility
...バス停?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
facility
...地下鉄駅?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
facility
...観光案内所?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
facility
..ATM/現金取扱機?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
facility
___まではどの道順を行けばいいですか?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Asking for directions to a specific place
...中心地?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specific place
...駅?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specific place
...空港?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specific place
...警察所?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specific place
...[国]大使館?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
the embassy of a specific country
おすすめの___はありますか?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Asking for recommendations of a specific place
...バー?
...บาร์? (...bar?)
place
...カフェ?
...คาเฟ่? (...cafe?)
place
...レストラン?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
place
...ナイトクラブ?
...ผับ? (...pub?)
place
...ホテル?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
place
...観光資源?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
place
... 史跡?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
place
...美術館?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
place

Getting Around - Directions

左に曲がる
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Giving directions
右に曲がる
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Giving directions
まっすぐ進む
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Giving directions
戻る
เดินกลับไป (dern glub pai)
Giving directions
止まる
หยุด (yhood)
Giving directions
___へ向かう
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Giving directions
___を過ぎる
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Giving directions
___に注意する
ระวัง___ (rawang____.)
Giving directions
下り坂
ลงเขา (long kao)
Giving directions
上り坂
ขึ้นเขา (kuen kao)
Giving directions
交差点
สี่แยก (see yak)
Common reference point when giving directions
信号
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Common reference point when giving directions
公園
จอดรถ (jord-rod)
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

どこでバス/電車の切符が買えますか?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Asking for a ticket office
__[場所]__行きの___をください
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Buying a ticket to a specific location
...片道切符...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
one-way ticket
...往復切符...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
two-way ticket
...ファーストクラス/セカンドクラス切符...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket for the first class/second class
...一日券...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
a ticket you can use the entire day
...一週間券...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
a ticket you can use for a whole week
...一ヶ月券...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
a ticket you can use for one month
__[場所]__へのチケットはいくらですか?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Enquiring about the ticket price to a certain location
(窓際の)席を予約したいです
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reserving a specific seat
このバス/電車は__[場所]__で止まりますか?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Asking if the bus or train goes to a certain location
__[場所]__まではどの位かかりますか?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
__[場所]__行きのバス/電車はいつ出発しますか?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Asking when a certain bus/train leaves the station
この席は空いていますか?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Enquiring whether the seat is still free
これは私の席です
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

営業中
เปิด (perd)
A store is open
閉店
ปิด (pid)
A store is closed
入り口
ทางเข้า (tang kao)
Sign to enter
出口
ทางออก (tang-ork)
Sign to leave
押す
ผลัก (pluk)
引く
ดึง (deung)
ผู้ชาย (pu-chy)
Bathroom for men
ผู้หญิง (pu-ying)
Bathroom for women
使用中
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel is full/bathroom is occupied
空き
ว่าง (wang)
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

タクシーの電話番号を知っていますか?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Asking for the telephone number of the taxi company
__[場所]__へ行きたいです
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Telling the taxi driver where you want to go
__[場所]__へ行くにはいくらかかりますか?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Enquiring the taxi fare to a certain location
ここで少し待っててもらえますか?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
あの車を追って!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

レンタカー業者はどこですか?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Asking where you can rent a car
小型車/大型車/トラックをレンタルしたいです
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specifying what kind of car you want to rent
...一日/一週間
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specifying for how long you want to rent it
完全補償型保険がほしいです
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Getting the maximum insurance possible
保険は必要ないです
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Getting no insurance at all
ガソリン満タンにして車を返せばいいですか?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
一番近くのガソリンスタンドはどこですか?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Asking where you can find the nearest gas station
もう一人のドライバーを追加したいと思います
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Asking to include another driver to the rental agreement
都市/高速でのスピードリミットは何ですか?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Enquiring about the speed limits in the region
ガソリンタンクが満タンではない
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Complaining that the car is not filled up 100%
エンジンから奇妙な音がします
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Complaining that there is a problem with the engine of the car
車が損傷されている
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Complaining that the car is damaged