Thai | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

Eu estou perdido (a).
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Not knowing where you are
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Asking for a specific location on a map
Onde eu encontro ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Asking for a specific facility
... um banheiro?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
facility
... um banco/uma casa de câmbio?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
facility
... um hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
facility
... um posto de gasolina?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
facility
... um hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
facility
... uma farmácia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facility
... uma loja de departamento?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
facility
... um supermercado?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
facility
... uma parada de ônibus?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
facility
... uma estação de metrô?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
facility
... um centro de informações turísticas?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
facility
... um caixa eletrônico?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
facility
Como eu faço para chegar ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Asking for directions to a specific place
... ao centro da cidade?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specific place
... a estação de trem?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specific place
... ao aeroporto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specific place
... a delegacia de polícia?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specific place
... a embaixada [país]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
the embassy of a specific country
Você pode recomendar algum bom ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Asking for recommendations of a specific place
... bares?
...บาร์? (...bar?)
place
... cafeterias?
...คาเฟ่? (...cafe?)
place
... restaurantes?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
place
... boates?
...ผับ? (...pub?)
place
... hotéis?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
place
... atrações turísticas?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
place
... cidades históricas?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
place
... museus?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
place

Getting Around - Directions

Vire à esquerda.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Giving directions
Vire à direita.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Giving directions
Siga em frente.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Giving directions
Volte.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Giving directions
Pare.
หยุด (yhood)
Giving directions
Vá em direção à ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Giving directions
Passe o ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Giving directions
Procure por ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Giving directions
para baixo
ลงเขา (long kao)
Giving directions
para cima
ขึ้นเขา (kuen kao)
Giving directions
intersecção
สี่แยก (see yak)
Common reference point when giving directions
semáforo
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Common reference point when giving directions
parque
จอดรถ (jord-rod)
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Asking for a ticket office
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Buying a ticket to a specific location
... bilhete único ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
one-way ticket
... bilhete de ida e volta ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
two-way ticket
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket for the first class/second class
... passe de um dia ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
a ticket you can use the entire day
... bilhete semanal ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
a ticket you can use for a whole week
... bilhete mensal ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
a ticket you can use for one month
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Enquiring about the ticket price to a certain location
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reserving a specific seat
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Asking if the bus or train goes to a certain location
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Asking when a certain bus/train leaves the station
Este lugar está ocupado?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Enquiring whether the seat is still free
Este é o meu assento.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

aberto
เปิด (perd)
A store is open
fechado
ปิด (pid)
A store is closed
entrada
ทางเข้า (tang kao)
Sign to enter
saída
ทางออก (tang-ork)
Sign to leave
empurrar
ผลัก (pluk)
puxar
ดึง (deung)
homens
ผู้ชาย (pu-chy)
Bathroom for men
mulheres
ผู้หญิง (pu-ying)
Bathroom for women
ocupado
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel is full/bathroom is occupied
livre
ว่าง (wang)
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

Você conhece algum número de táxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Asking for the telephone number of the taxi company
Eu preciso ir para _[local]_.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Telling the taxi driver where you want to go
Quanto custa para ir para _[local]_?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Enquiring the taxi fare to a certain location
Você pode esperar aqui por um momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
Siga aquele carro!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

Onde posso alugar um carro?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Asking where you can rent a car
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specifying what kind of car you want to rent
... por um dia/uma semana.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specifying for how long you want to rent it
Eu quero pacote de seguro completo.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Getting the maximum insurance possible
Eu não preciso de seguro.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Getting no insurance at all
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Asking where you can find the nearest gas station
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Asking to include another driver to the rental agreement
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Enquiring about the speed limits in the region
O tanque não está cheio.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Complaining that the car is not filled up 100%
O motor está fazendo um barulho estranho.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Complaining that there is a problem with the engine of the car
O carro está danificado.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Complaining that the car is damaged