Thai | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

Estoy perdido.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Not knowing where you are
¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Asking for a specific location on a map
¿En dónde puedo encontrar____?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Asking for a specific facility
... el sanitario/servicio de baño?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
facility
... un banco/casa de cambio
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
facility
... un hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
facility
... gasolinera?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
facility
... un hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
facility
... una farmacia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
facility
... una tienda departamental?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
facility
... un supermercado?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
facility
... la parada del autobús?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
facility
... la estación del metro?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
facility
... una oficina de información turística?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
facility
... un cajero automático?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
facility
¿Cómo llego a___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Asking for directions to a specific place
... al centro?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
specific place
... la estación del tren?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
specific place
... el aeropuerto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
specific place
... la estación de policías?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
specific place
... la embajada de [país]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
the embassy of a specific country
¿Me puede recomendar algún buen/a___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Asking for recommendations of a specific place
... bar?
...บาร์? (...bar?)
place
...café?
...คาเฟ่? (...cafe?)
place
... restaurante?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
place
... club nocturno?
...ผับ? (...pub?)
place
... hotel?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
place
... atracción turística?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
place
... sitio histórico?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
place
... museo?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
place

Getting Around - Directions

Gire a la izquierda.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Giving directions
Gire a la derecha.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Giving directions
Siga derecho.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Giving directions
Regrese.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Giving directions
Pare.
หยุด (yhood)
Giving directions
Vaya hacia___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Giving directions
Pase el/la___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Giving directions
Ponga atención a___.
ระวัง___ (rawang____.)
Giving directions
cuesta abajo
ลงเขา (long kao)
Giving directions
cuesta arriba
ขึ้นเขา (kuen kao)
Giving directions
intersección
สี่แยก (see yak)
Common reference point when giving directions
semáforos
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Common reference point when giving directions
parque
จอดรถ (jord-rod)
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

¿En dónde puedo comprar un boleto para el autobús/tren?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Asking for a ticket office
Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Buying a ticket to a specific location
... boleto sencillo...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
one-way ticket
... boleto de regreso...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
two-way ticket
... primera clase/segunda clase
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
ticket for the first class/second class
... pase por un día ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
a ticket you can use the entire day
... pase semanal ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
a ticket you can use for a whole week
... pase mensual ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
a ticket you can use for one month
¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Enquiring about the ticket price to a certain location
Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la ventana).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Reserving a specific seat
¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Asking if the bus or train goes to a certain location
¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Asking when a certain bus/train leaves the station
¿Está ocupado éste asiento?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Enquiring whether the seat is still free
Ese es mi asiento.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

abierto
เปิด (perd)
A store is open
cerrado
ปิด (pid)
A store is closed
entrada
ทางเข้า (tang kao)
Sign to enter
salida
ทางออก (tang-ork)
Sign to leave
empuje
ผลัก (pluk)
jale
ดึง (deung)
hombres/caballeros
ผู้ชาย (pu-chy)
Bathroom for men
mujeres/damas
ผู้หญิง (pu-ying)
Bathroom for women
lleno/ocupado
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel is full/bathroom is occupied
Habitaciones libres/desocupado
ว่าง (wang)
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

¿Conoce el número de algún servicio de taxis?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Asking for the telephone number of the taxi company
Necesito ir a__[lugar]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Telling the taxi driver where you want to go
¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Enquiring the taxi fare to a certain location
¿Puede esperar aquí por un momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
¡Siga ese carro!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

¿En dónde puedo alquilar un automóvil?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Asking where you can rent a car
Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specifying what kind of car you want to rent
... por un día/una semana
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specifying for how long you want to rent it
Quisiera un seguro de cobertura total.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Getting the maximum insurance possible
No necesito seguro.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Getting no insurance at all
¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Asking where you can find the nearest gas station
Me gustaría incluir un conductor extra
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Asking to include another driver to the rental agreement
¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o carreteras?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Enquiring about the speed limits in the region
El tanque no está lleno.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Complaining that the car is not filled up 100%
El motor hace un sonido extraño.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Complaining that there is a problem with the engine of the car
El coche se encuentra dañado.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Complaining that the car is damaged