Chinese | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Not knowing where you are
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Asking for a specific location on a map
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Asking for a specific facility
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
…浴室?(…yùshì?)
facility
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
facility
...โรงแรม? (rong ram?)
…酒店?(…jiǔdiàn?)
facility
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
facility
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
…医院?(…yīyuàn?)
facility
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
…药店?(…yàodiàn?)
facility
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
facility
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
…超市?(…chāoshì?)
facility
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
facility
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
facility
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
facility
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
facility
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Asking for directions to a specific place
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
specific place
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
specific place
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
…机场?(…jīchǎng?)
specific place
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
…警察局?(…jǐngchá jú?)
specific place
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
the embassy of a specific country
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Asking for recommendations of a specific place
...บาร์? (...bar?)
…酒吧?(…jiǔbā?)
place
...คาเฟ่? (...cafe?)
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
place
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
…饭店?(…fàndiàn?)
place
...ผับ? (...pub?)
…夜店?(…yèdiàn?)
place
...โรงแรม? (...rong-ram?)
…酒店?(…jiǔdiàn?)
place
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
place
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
place
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
…博物馆?(…bówùguǎn?)
place

Getting Around - Directions

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Giving directions
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
右转。(yòu zhuǎn.)
Giving directions
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
直走。(zhí zǒu.)
Giving directions
เดินกลับไป (dern glub pai)
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Giving directions
หยุด (yhood)
停。(tíng.)
Giving directions
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Giving directions
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
走过 ___。(zǒuguò___.)
Giving directions
ระวัง___ (rawang____.)
看着 ___。(kànzhe ___.)
Giving directions
ลงเขา (long kao)
下坡(xià pō)
Giving directions
ขึ้นเขา (kuen kao)
上坡(shàng pō)
Giving directions
สี่แยก (see yak)
十字路口(shízìlù kǒu)
Common reference point when giving directions
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
交通灯(jiāotōng dēng)
Common reference point when giving directions
จอดรถ (jord-rod)
公园(gōngyuán)
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Asking for a ticket office
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Buying a ticket to a specific location
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
…单程票…(…dān chéng piào…)
one-way ticket
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
two-way ticket
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
ticket for the first class/second class
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
…天票…(…tiān piào…)
a ticket you can use the entire day
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
…周票…(…zhōu piào…)
a ticket you can use for a whole week
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
…月票…(…yuèpiào…)
a ticket you can use for one month
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Enquiring about the ticket price to a certain location
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Reserving a specific seat
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Asking if the bus or train goes to a certain location
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Asking when a certain bus/train leaves the station
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Enquiring whether the seat is still free
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

เปิด (perd)
营业中(yíngyè zhōng)
A store is open
ปิด (pid)
关门(guānmén)
A store is closed
ทางเข้า (tang kao)
入口处(rùkǒu chù)
Sign to enter
ทางออก (tang-ork)
出口(chūkǒu)
Sign to leave
ผลัก (pluk)
推(tuī)
ดึง (deung)
拉(lā)
ผู้ชาย (pu-chy)
男士(nánshì)
Bathroom for men
ผู้หญิง (pu-ying)
女士(nǚshì)
Bathroom for women
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Hotel is full/bathroom is occupied
ว่าง (wang)
空闲(kòng xián)
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Asking for the telephone number of the taxi company
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Telling the taxi driver where you want to go
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Enquiring the taxi fare to a certain location
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Asking where you can rent a car
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Specifying what kind of car you want to rent
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Specifying for how long you want to rent it
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Getting the maximum insurance possible
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Getting no insurance at all
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Asking where you can find the nearest gas station
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Asking to include another driver to the rental agreement
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Enquiring about the speed limits in the region
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Complaining that the car is not filled up 100%
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Complaining that there is a problem with the engine of the car
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
车坏了。(chē huàile.)
Complaining that the car is damaged