French | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Je suis perdu.
Not knowing where you are
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Asking for a specific location on a map
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Où puis-je trouver ___ ?
Asking for a specific facility
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... des toilettes ?
facility
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... une banque / un bureau de change ?
facility
...โรงแรม? (rong ram?)
... un hôtel ?
facility
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... une station service ?
facility
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... un hôpital ?
facility
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... une pharmacie ?
facility
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... un grand magasin ?
facility
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... un supermarché ?
facility
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... un arrêt de bus ?
facility
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... une station de métro ?
facility
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... un office du tourisme ?
facility
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... un distributeur/guichet automatique ?
facility
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Comment je peux me rendre ___ ?
Asking for directions to a specific place
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... au centre-ville ?
specific place
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... à la gare ?
specific place
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... à l'aéroport ?
specific place
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... au commissariat ?
specific place
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... à l'ambassade de [pays] ?
the embassy of a specific country
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Asking for recommendations of a specific place
...บาร์? (...bar?)
... bar ?
place
...คาเฟ่? (...cafe?)
... café ?
place
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurant ?
place
...ผับ? (...pub?)
... boîte de nuit ?
place
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hôtel ?
place
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... attraction touristique ?
place
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... site historique ?
place
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... musée ?
place

Getting Around - Directions

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Tournez à gauche.
Giving directions
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Tournez à droite.
Giving directions
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Allez tout droit.
Giving directions
เดินกลับไป (dern glub pai)
Faites demi-tour.
Giving directions
หยุด (yhood)
Arrêtez-vous.
Giving directions
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Allez vers ___.
Giving directions
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Passez devant ___.
Giving directions
ระวัง___ (rawang____.)
Cherchez ___.
Giving directions
ลงเขา (long kao)
vers le bas
Giving directions
ขึ้นเขา (kuen kao)
vers le haut
Giving directions
สี่แยก (see yak)
intersection
Common reference point when giving directions
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
feux de signalisation
Common reference point when giving directions
จอดรถ (jord-rod)
parc
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Asking for a ticket office
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Buying a ticket to a specific location
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... aller simple ...
one-way ticket
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... aller-retour ...
two-way ticket
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... ticket première/seconde classe ...
ticket for the first class/second class
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... ticket pour la journée ...
a ticket you can use the entire day
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... ticket hebdomadaire ...
a ticket you can use for a whole week
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... ticket mensuel ...
a ticket you can use for one month
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Enquiring about the ticket price to a certain location
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Reserving a specific seat
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Asking if the bus or train goes to a certain location
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Asking when a certain bus/train leaves the station
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Ce siège est-il pris ?
Enquiring whether the seat is still free
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
C'est mon siège.
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

เปิด (perd)
ouvert
A store is open
ปิด (pid)
fermé
A store is closed
ทางเข้า (tang kao)
entrée
Sign to enter
ทางออก (tang-ork)
sortie
Sign to leave
ผลัก (pluk)
pousser
ดึง (deung)
tirer
ผู้ชาย (pu-chy)
hommes
Bathroom for men
ผู้หญิง (pu-ying)
femmes
Bathroom for women
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
occupé/complet
Hotel is full/bathroom is occupied
ว่าง (wang)
chambres disponibles / libre
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Asking for the telephone number of the taxi company
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Telling the taxi driver where you want to go
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Enquiring the taxi fare to a certain location
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Suivez cette voiture !
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Où est l'agence de location de voitures ?
Asking where you can rent a car
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Specifying what kind of car you want to rent
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... pour une journée / une semaine.
Specifying for how long you want to rent it
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Je voudrais une assurance tous risques.
Getting the maximum insurance possible
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Getting no insurance at all
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Où est la prochaine station service ?
Asking where you can find the nearest gas station
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Asking to include another driver to the rental agreement
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Enquiring about the speed limits in the region
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Le réservoir n'est pas plein.
Complaining that the car is not filled up 100%
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Le moteur fait un drôle de bruit.
Complaining that there is a problem with the engine of the car
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
La voiture est endommagée.
Complaining that the car is damaged