Italian | Phrases - Travel | Getting Around

Getting Around - Location

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Mi sono perso.
Not knowing where you are
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Asking for a specific location on a map
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Dove posso trovare ____?
Asking for a specific facility
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... un bagno?
facility
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... una banca/sportello di cambio
facility
...โรงแรม? (rong ram?)
... un albergo?
facility
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... un benzinaio?
facility
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... un ospedale?
facility
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... una farmacia?
facility
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... un grande magazzino?
facility
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... un supermercato?
facility
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... la fermata dell'autobus?
facility
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... la fermata della metro?
facility
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... un ufficio di informazione turistica?
facility
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... un bancomat/sportello bancario automatico?
facility
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Come si arriva __?
Asking for directions to a specific place
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... al centro?
specific place
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... alla stazione del treno?
specific place
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... all'aeroporto?
specific place
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... alla centrale di polizia?
specific place
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... all'ambasciata di [paese]?
the embassy of a specific country
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Ci può consigliare un buon ___?
Asking for recommendations of a specific place
...บาร์? (...bar?)
... bar?
place
...คาเฟ่? (...cafe?)
... caffé?
place
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... ristorante?
place
...ผับ? (...pub?)
... night club?
place
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... albergo?
place
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... attrazione turistica?
place
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... sito storico?
place
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museo?
place

Getting Around - Directions

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Gira a sinistra.
Giving directions
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Gira a destra.
Giving directions
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Sempre dritto.
Giving directions
เดินกลับไป (dern glub pai)
Torna indietro.
Giving directions
หยุด (yhood)
Fermati.
Giving directions
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Vai verso ___.
Giving directions
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Vai oltre ___.
Giving directions
ระวัง___ (rawang____.)
Cerca il/la ___.
Giving directions
ลงเขา (long kao)
in discesa
Giving directions
ขึ้นเขา (kuen kao)
in salita
Giving directions
สี่แยก (see yak)
incrocio
Common reference point when giving directions
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semafori
Common reference point when giving directions
จอดรถ (jord-rod)
parco
Common reference point when giving directions

Getting Around - Bus/Train

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Asking for a ticket office
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Buying a ticket to a specific location
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... biglietto solo andata...
one-way ticket
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... andata e ritorno...
two-way ticket
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... biglietto di prima/seconda classe...
ticket for the first class/second class
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... biglietto giornaliero...
a ticket you can use the entire day
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... un abbonamento settimanale...
a ticket you can use for a whole week
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... un abbonamento mensile ...
a ticket you can use for one month
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Enquiring about the ticket price to a certain location
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Reserving a specific seat
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Si ferma a ___[luogo]___?
Asking if the bus or train goes to a certain location
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Asking when a certain bus/train leaves the station
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
È occupato questo posto?
Enquiring whether the seat is still free
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Questo è il mio posto.
Pointing out that you were already sitting on this seat or have a reservation for this seat

Getting Around - Signs

เปิด (perd)
aperto
A store is open
ปิด (pid)
chiuso
A store is closed
ทางเข้า (tang kao)
entrata
Sign to enter
ทางออก (tang-ork)
uscita
Sign to leave
ผลัก (pluk)
spingere
ดึง (deung)
tirare
ผู้ชาย (pu-chy)
uomini
Bathroom for men
ผู้หญิง (pu-ying)
donne
Bathroom for women
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
pieno/occupato
Hotel is full/bathroom is occupied
ว่าง (wang)
libero
Hotel rooms available/bathroom is empty

Getting Around - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Sa il numero per chiamare un taxi?
Asking for the telephone number of the taxi company
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Devo andare a ___[destinazione]__.
Telling the taxi driver where you want to go
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Enquiring the taxi fare to a certain location
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Può aspettare qui un momento?
Asking the taxi driver to wait for you while you run an errand
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Segua quella macchina!
Used if you are a secret agent

Getting Around - Car rental

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Dov'è il noleggio auto?
Asking where you can rent a car
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Specifying what kind of car you want to rent
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... per un giorno/una settimana.
Specifying for how long you want to rent it
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Getting the maximum insurance possible
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Non ho bisogno di assicurazione.
Getting no insurance at all
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Asking if you need to fill the car up with gas before returning it
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Dov'è il prossimo benzinaio?
Asking where you can find the nearest gas station
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Vorrei includere un secondo guidatore.
Asking to include another driver to the rental agreement
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Enquiring about the speed limits in the region
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Non c'è il pieno.
Complaining that the car is not filled up 100%
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Il motore fa uno strano rumore.
Complaining that there is a problem with the engine of the car
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
L'auto è danneggiata.
Complaining that the car is damaged