Thai | Phrases - Travel | Health

Health - Emergency

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Asking to be brought to the hospital
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Asking for immediate medical care
救命!(jiùmìng!)
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Shouting for immediate medical attention
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Demanding for an ambulance

Health - At the Doctor's

这里疼。(zhèlǐ téng.)
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
Showing where it hurts
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
Showing where you have a rash
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
Informing that you have a fever
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
Informing that you have a cold
我咳嗽。(wǒ késòu.)
ฉันไอ (Chan I.)
Informing that you have a cough
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Informing that you have been tired lately
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
Informing that you feel dizzy
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Informing that you don't feel like eating
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Informing that you can't sleep at night
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
Guessing that your condition depends on an insect bite
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Guessing that your condition depends on the heat
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
Guessing that your condition depends on something that you ate
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Informing which body part hurts
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Informing which body part is immobilized
…头…(…tóu…)
...หัว...(hua)
Body part
…胃…(…wèi…)
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Body part
…手臂…(…shǒubì…)
...แขน... (kan)
Body part
…腿…(…tuǐ…)
...ขา... (kha)
Body part
…胸…(…xiōng…)
...หน้าอก... (na-aok)
Body part
…心脏…(…xīnzàng…)
...หัวใจ... (hua-jai)
Body part
…喉咙…(…hóulóng…)
...คอ... (kor)
Body part
…眼睛…(…yǎnjīng…)
...ตา... (ta)
Body part
…背…(…bèi…)
...หลัง...(lung)
Body part
…脚…(…jiǎo…)
...เท้า... (tao)
Body part
…手…(…shǒu…)
...แขน...(kan)
Body part
…耳朵…(…ěrduǒ…)
...หู...(hoo)
Body part
…肠…(…cháng…)
...ลำไส้... (lum sai)
Body part
…牙…(…Yá…)
...ฟัน... (fun)
Body part
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Informing about your diabetes
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Informing about your asthma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
Informing about your heart condition
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
ฉันท้อง (Chan tong.)
Informing about your pregnancy
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
Asking about the dosage of the medicine
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Asking if the disease transmits to other people
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Asking if you can continue with certain activities despite your illness
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Showing your insurance documents
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Explaining that you are not health insured
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
Asking the doctor for a note stating that you are sick
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Informing that your condition has improved
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
Informing that your condition has gotten worse
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Informing that your condition has not changed

Health - Pharmacy

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Asking to buy a certain product
止痛片(zhǐtòng piàn)
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
Medicine
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Medicine
阿司匹林(āsīpīlín)
แอสไพริน (aspirin)
Medicine
胰岛素(yídǎosù)
อินซูลิน (insulin)
Medicine
软膏(ruǎngāo)
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
Medicine
安眠药(ānmiányào)
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
Medicine
卫生巾(wèishēng jīn)
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Medical product
消毒剂(xiāodú jì)
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Medical product
创可贴(chuàngkětiē)
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Medical product
绷带(bēngdài)
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Medical product
避孕药(bìyùn yào)
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Medical product
避孕套(bìyùn tào)
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Other product
防晒霜(fángshài shuāng)
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Other product

Health - Allergies

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Informing about your allergies
花粉(huāfěn)
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Allergy
动物皮毛(dòngwù pímáo)
ขนสัตว์ (kon sud)
Animal allergy
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Insect allergy
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
ตัวเห็บ (tua heb)
Allergy
霉菌(méijūn)
รา (ra)
Allergy
橡浆(xiàng jiāng)
ยางดิบ (yang dib)
Allergy
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Drug allergy
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
ถั่ว (tua)
Food allergy
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Food allergy
鸡蛋(jīdàn)
ไข่ (kai)
Food allergy
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Food allergy
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
แป้ง (pang)
Food allergy
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Food allergy
面筋(miànjīn)
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Food allergy
大豆(dàdòu)
ถั่วเหลือง (tua leung)
Food allergy
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Food allergy
蘑菇(mógū)
เห็ด (hed)
Food allergy
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Food allergy
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Food allergy
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Food allergy
酒精(jiǔjīng)
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Food allergy