Chinese | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

صفر
零(líng)
Number
واحد
一(yī)
Number
اثنان
二(èr)
Number
ثلاثة
三(sān)
Number
أربعة
四(sì)
Number
خمسة
五(wǔ)
Number
ستة
六(liù)
Number
سبعة
七(qī)
Number
ثمانية
八(bā)
Number
تسعة
九(jiǔ)
Number
عشرة
十(shí)
Number
إحدى عشر
十一(shíyī)
Number
إثنا عشر
十二(shí'èr)
Number
ثلاثة عشر
十三(shísān)
Number
أربعة عشر
十四(shísì)
Number
خمسة عشر
十五(shíwǔ)
Number
ستة عشر
十六(shíliù)
Number
سبعة عشر
十七(shíqī)
Number
ثمانية عشر
十八(shíbā)
Number
تسعة عشر
十九(shíjiǔ)
Number
عشرون
二十(èrshí)
Number
ثلاثون
三十(sānshí)
Number
أربعون
四十(sìshí)
Number
خمسون
五十(wǔshí)
Number
ستون
六十(liùshí)
Number
سبعون
七十(qīshí)
Number
ثمانون
八十(bāshí)
Number
تسعون
九十(jiǔshí)
Number
مائة
一百(yībǎi)
Number
مليون
一百万(yībǎi wàn)
Number
مليار
十亿(shí yì)
Number

Numbers and Money - Money

هل تقبلون_____؟
您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Enquiring about which payment methods are accepted
...بطاقات ائتمان؟
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
payment method
... بطاقات اعتماد؟
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
payment method
...نقدا؟
…现金?(…xiànjīn?)
payment method
... شيكات؟
…支票?(…zhīpiào?)
payment method
أرغب في تصريف بعض الأموال.
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
ما هو سعر التصريف بين _[عملة 1]_ و_[عملة 2]_؟
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

أدخل الرمز السري الخاص بك.
请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Prompt action to enter your personal code
سحب الأموال
取款(qǔkuǎn)
Option to get money
تأكيد
确认(quèrèn)
Accepting an action
إلغاء
取消(qǔxiāo)
Cancelling an action
اختيار المبلغ
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Choosing the amount of money
هل تريد إيصالا؟
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Getting a receipt for the withdrawal