Arabic | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

零(líng)
صفر
Number
一(yī)
واحد
Number
二(èr)
اثنان
Number
三(sān)
ثلاثة
Number
四(sì)
أربعة
Number
五(wǔ)
خمسة
Number
六(liù)
ستة
Number
七(qī)
سبعة
Number
八(bā)
ثمانية
Number
九(jiǔ)
تسعة
Number
十(shí)
عشرة
Number
十一(shíyī)
إحدى عشر
Number
十二(shí'èr)
إثنا عشر
Number
十三(shísān)
ثلاثة عشر
Number
十四(shísì)
أربعة عشر
Number
十五(shíwǔ)
خمسة عشر
Number
十六(shíliù)
ستة عشر
Number
十七(shíqī)
سبعة عشر
Number
十八(shíbā)
ثمانية عشر
Number
十九(shíjiǔ)
تسعة عشر
Number
二十(èrshí)
عشرون
Number
三十(sānshí)
ثلاثون
Number
四十(sìshí)
أربعون
Number
五十(wǔshí)
خمسون
Number
六十(liùshí)
ستون
Number
七十(qīshí)
سبعون
Number
八十(bāshí)
ثمانون
Number
九十(jiǔshí)
تسعون
Number
一百(yībǎi)
مائة
Number
一百万(yībǎi wàn)
مليون
Number
十亿(shí yì)
مليار
Number

Numbers and Money - Money

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
هل تقبلون_____؟
Enquiring about which payment methods are accepted
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
...بطاقات ائتمان؟
payment method
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... بطاقات اعتماد؟
payment method
…现金?(…xiànjīn?)
...نقدا؟
payment method
…支票?(…zhīpiào?)
... شيكات؟
payment method
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
أرغب في تصريف بعض الأموال.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
ما هو سعر التصريف بين _[عملة 1]_ و_[عملة 2]_؟
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
أدخل الرمز السري الخاص بك.
Prompt action to enter your personal code
取款(qǔkuǎn)
سحب الأموال
Option to get money
确认(quèrèn)
تأكيد
Accepting an action
取消(qǔxiāo)
إلغاء
Cancelling an action
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
اختيار المبلغ
Choosing the amount of money
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
هل تريد إيصالا؟
Getting a receipt for the withdrawal