Czech | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

零(líng)
nula
Number
一(yī)
jedna
Number
二(èr)
dva
Number
三(sān)
tři
Number
四(sì)
čtyři
Number
五(wǔ)
pět
Number
六(liù)
šest
Number
七(qī)
sedm
Number
八(bā)
osm
Number
九(jiǔ)
devět
Number
十(shí)
deset
Number
十一(shíyī)
jedenáct
Number
十二(shí'èr)
dvanáct
Number
十三(shísān)
třináct
Number
十四(shísì)
čtrnáct
Number
十五(shíwǔ)
patnáct
Number
十六(shíliù)
šestnáct
Number
十七(shíqī)
sedmnáct
Number
十八(shíbā)
osmnáct
Number
十九(shíjiǔ)
devatenáct
Number
二十(èrshí)
dvacet
Number
三十(sānshí)
třicet
Number
四十(sìshí)
čtyřicet
Number
五十(wǔshí)
padesát
Number
六十(liùshí)
šedesát
Number
七十(qīshí)
sedmdesát
Number
八十(bāshí)
osmdesát
Number
九十(jiǔshí)
devadesát
Number
一百(yībǎi)
sto
Number
一百万(yībǎi wàn)
milión
Number
十亿(shí yì)
miliarda
Number

Numbers and Money - Money

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Přijímáte ___?
Enquiring about which payment methods are accepted
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... kreditní karty?
payment method
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... debetní karty?
payment method
…现金?(…xiànjīn?)
... hotovost?
payment method
…支票?(…zhīpiào?)
... šeky?
payment method
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Chtěl(a) bych směnit peníze.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Jaký je směnný kurz mezi _[měna 1]_ a _[měna 2]_?
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Zadejte Váš PIN kód.
Prompt action to enter your personal code
取款(qǔkuǎn)
Vybrat peníze
Option to get money
确认(quèrèn)
Potvrdit
Accepting an action
取消(qǔxiāo)
Zrušit
Cancelling an action
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Vybrat částku
Choosing the amount of money
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Chcete účtenku?
Getting a receipt for the withdrawal