Danish | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

零(líng)
nul
Number
一(yī)
Et
Number
二(èr)
to
Number
三(sān)
tre
Number
四(sì)
fire
Number
五(wǔ)
fem
Number
六(liù)
seks
Number
七(qī)
syv
Number
八(bā)
otte
Number
九(jiǔ)
ni
Number
十(shí)
ti
Number
十一(shíyī)
elleve
Number
十二(shí'èr)
tolv
Number
十三(shísān)
tretten
Number
十四(shísì)
fjorten
Number
十五(shíwǔ)
femten
Number
十六(shíliù)
seksten
Number
十七(shíqī)
sytten
Number
十八(shíbā)
atten
Number
十九(shíjiǔ)
nitten
Number
二十(èrshí)
tyve
Number
三十(sānshí)
tredive
Number
四十(sìshí)
fyrre
Number
五十(wǔshí)
halvtreds
Number
六十(liùshí)
tres
Number
七十(qīshí)
halvfjerds
Number
八十(bāshí)
firs
Number
九十(jiǔshí)
halvfems
Number
一百(yībǎi)
hundrede
Number
一百万(yībǎi wàn)
million
Number
十亿(shí yì)
milliard
Number

Numbers and Money - Money

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Tager I imod___?
Enquiring about which payment methods are accepted
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... kreditkort?
payment method
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... hævekort?
payment method
…现金?(…xiànjīn?)
... kontanter?
payment method
…支票?(…zhīpiào?)
... checks?
payment method
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Jeg vil gerne veksle nogle penge.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Hvad er vekselkursen mellem _[valuta 1]_ og _[valuta 2]_?
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Indtast din pinkode.
Prompt action to enter your personal code
取款(qǔkuǎn)
Hæve penge
Option to get money
确认(quèrèn)
Bekræft
Accepting an action
取消(qǔxiāo)
Annullere
Cancelling an action
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Vælg beløb
Choosing the amount of money
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Vil du have en kvittering?
Getting a receipt for the withdrawal