Dutch | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

零(líng)
nul
Number
一(yī)
één
Number
二(èr)
twee
Number
三(sān)
drie
Number
四(sì)
vier
Number
五(wǔ)
vijf
Number
六(liù)
zes
Number
七(qī)
zeven
Number
八(bā)
acht
Number
九(jiǔ)
negen
Number
十(shí)
tien
Number
十一(shíyī)
elf
Number
十二(shí'èr)
twaalf
Number
十三(shísān)
dertien
Number
十四(shísì)
veertien
Number
十五(shíwǔ)
vijftien
Number
十六(shíliù)
zestien
Number
十七(shíqī)
zeventien
Number
十八(shíbā)
achttien
Number
十九(shíjiǔ)
negentien
Number
二十(èrshí)
twintig
Number
三十(sānshí)
dertig
Number
四十(sìshí)
veertig
Number
五十(wǔshí)
vijftig
Number
六十(liùshí)
zestig
Number
七十(qīshí)
zeventig
Number
八十(bāshí)
tachtig
Number
九十(jiǔshí)
negentig
Number
一百(yībǎi)
honderd
Number
一百万(yībǎi wàn)
miljoen
Number
十亿(shí yì)
biljoen
Number

Numbers and Money - Money

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Neemt u ___ aan?
Enquiring about which payment methods are accepted
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... creditcards?
payment method
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... debitcards?
payment method
…现金?(…xiànjīn?)
... contant?
payment method
…支票?(…zhīpiào?)
... cheques?
payment method
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Ik wil graag wat geld wisselen.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Wat is de wisselkoers voor _[valuta 1]_ en _[valuta 2]_?
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Toets uw pincode in.
Prompt action to enter your personal code
取款(qǔkuǎn)
Geld opnemen
Option to get money
确认(quèrèn)
Bevestigen
Accepting an action
取消(qǔxiāo)
Annuleren
Cancelling an action
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Bedrag kiezen
Choosing the amount of money
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Wilt u een bon?
Getting a receipt for the withdrawal