Esperanto | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

零(líng)
nul
Number
一(yī)
unu
Number
二(èr)
du
Number
三(sān)
tri
Number
四(sì)
kvar
Number
五(wǔ)
kvin
Number
六(liù)
ses
Number
七(qī)
sep
Number
八(bā)
ok
Number
九(jiǔ)
naŭ
Number
十(shí)
dek
Number
十一(shíyī)
dek unu
Number
十二(shí'èr)
dek du
Number
十三(shísān)
dek tri
Number
十四(shísì)
dek kvar
Number
十五(shíwǔ)
dek kvin
Number
十六(shíliù)
dek ses
Number
十七(shíqī)
dek sep
Number
十八(shíbā)
dek ok
Number
十九(shíjiǔ)
dek naŭ
Number
二十(èrshí)
dudek
Number
三十(sānshí)
tridek
Number
四十(sìshí)
kvardek
Number
五十(wǔshí)
kvindek
Number
六十(liùshí)
sesdek
Number
七十(qīshí)
sepdek
Number
八十(bāshí)
okdek
Number
九十(jiǔshí)
naŭdek
Number
一百(yībǎi)
cent
Number
一百万(yībǎi wàn)
miliono
Number
十亿(shí yì)
miliardo
Number

Numbers and Money - Money

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Ĉu vi akceptas ___?
Enquiring about which payment methods are accepted
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... kreditkartojn?
payment method
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... debitkartojn?
payment method
…现金?(…xiànjīn?)
... kontanton?
payment method
…支票?(…zhīpiào?)
... ĉekojn?
payment method
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Mi ŝatus interŝanĝi monon.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Kio estas la kurzo inter _[valuto 1]_ kaj _[valuto 2]_?
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Entajpu vian kodon PIN.
Prompt action to enter your personal code
取款(qǔkuǎn)
Retiri monon
Option to get money
确认(quèrèn)
Konfirmi
Accepting an action
取消(qǔxiāo)
Nuligi
Cancelling an action
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Elektu kvanton
Choosing the amount of money
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Ĉu vi volas kvitancon?
Getting a receipt for the withdrawal