Finnish | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

零(líng)
nolla
Number
一(yī)
yksi
Number
二(èr)
kaksi
Number
三(sān)
kolme
Number
四(sì)
neljä
Number
五(wǔ)
viisi
Number
六(liù)
kuusi
Number
七(qī)
seitsemän
Number
八(bā)
kahdeksan
Number
九(jiǔ)
yhdeksän
Number
十(shí)
kymmenen
Number
十一(shíyī)
yksitoista
Number
十二(shí'èr)
kaksitoista
Number
十三(shísān)
kolmetoista
Number
十四(shísì)
neljätoista
Number
十五(shíwǔ)
viisitoista
Number
十六(shíliù)
kuusitoista
Number
十七(shíqī)
seitsemäntoista
Number
十八(shíbā)
kahdeksantoista
Number
十九(shíjiǔ)
yhdeksäntoista
Number
二十(èrshí)
kaksikymmentä
Number
三十(sānshí)
kolmekymmentä
Number
四十(sìshí)
neljäkymmentä
Number
五十(wǔshí)
viisikymmentä
Number
六十(liùshí)
kuusikymmentä
Number
七十(qīshí)
seitsemänkymmentä
Number
八十(bāshí)
kahdeksankymmentä
Number
九十(jiǔshí)
yhdeksänkymmentä
Number
一百(yībǎi)
sata
Number
一百万(yībǎi wàn)
miljoona
Number
十亿(shí yì)
miljardi
Number

Numbers and Money - Money

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Hyväksyttekö ___?
Enquiring about which payment methods are accepted
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
...luottokortin?
payment method
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
...pankkikortin?
payment method
…现金?(…xiànjīn?)
...käteistä?
payment method
…支票?(…zhīpiào?)
...shekkejä?
payment method
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Haluaisin vaihtaa rahaa.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Mikä on vaihtokurssi _[valuutta 1]n ja _[valuutta2]n välillä?
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Syötä tunnuslukusi.
Prompt action to enter your personal code
取款(qǔkuǎn)
Nosta rahaa
Option to get money
确认(quèrèn)
Varmista
Accepting an action
取消(qǔxiāo)
Peruuta
Cancelling an action
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Valitse summa
Choosing the amount of money
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Haluatko kuitin?
Getting a receipt for the withdrawal