German | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

零(líng)
null
Number
一(yī)
eins
Number
二(èr)
zwei
Number
三(sān)
drei
Number
四(sì)
vier
Number
五(wǔ)
fünf
Number
六(liù)
sechs
Number
七(qī)
sieben
Number
八(bā)
acht
Number
九(jiǔ)
neun
Number
十(shí)
zehn
Number
十一(shíyī)
elf
Number
十二(shí'èr)
zwölf
Number
十三(shísān)
dreizehn
Number
十四(shísì)
vierzehn
Number
十五(shíwǔ)
fünfzehn
Number
十六(shíliù)
sechzehn
Number
十七(shíqī)
siebzehn
Number
十八(shíbā)
achtzehn
Number
十九(shíjiǔ)
neunzehn
Number
二十(èrshí)
zwanzig
Number
三十(sānshí)
dreißig
Number
四十(sìshí)
vierzig
Number
五十(wǔshí)
fünfzig
Number
六十(liùshí)
sechzig
Number
七十(qīshí)
siebzig
Number
八十(bāshí)
achtzig
Number
九十(jiǔshí)
neunzig
Number
一百(yībǎi)
hundert
Number
一百万(yībǎi wàn)
Million
Number
十亿(shí yì)
Milliarde
Number

Numbers and Money - Money

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Nehmen Sie ___?
Enquiring about which payment methods are accepted
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... Kreditkarte?
payment method
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... EC-Karte?
payment method
…现金?(…xiànjīn?)
... Bargeld?
payment method
…支票?(…zhīpiào?)
... Schecks?
payment method
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Ich würde gern etwas Geld wechseln.
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Was ist der Wechselkurs von _[Währung1]_ zu _[Währung2]_?
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Geben Sie Ihren Pin ein.
Prompt action to enter your personal code
取款(qǔkuǎn)
Geld abheben
Option to get money
确认(quèrèn)
Bestätigen
Accepting an action
取消(qǔxiāo)
Abbrechen
Cancelling an action
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Betrag auswählen
Choosing the amount of money
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Benötigen Sie eine Quittung?
Getting a receipt for the withdrawal