Greek | Phrases - Travel | Numbers and Money

Numbers and Money - Numbers

零(líng)
μηδέν (midén)
Number
一(yī)
ένα (éna)
Number
二(èr)
δύο (dío)
Number
三(sān)
τρία (tría)
Number
四(sì)
τέσσερα (téssera)
Number
五(wǔ)
πέντε (pénte)
Number
六(liù)
έξι (éxi)
Number
七(qī)
εφτά (eftá)
Number
八(bā)
οχτώ (ohtó)
Number
九(jiǔ)
εννιά (eniá)
Number
十(shí)
δέκα (déka)
Number
十一(shíyī)
έντεκα (énteka)
Number
十二(shí'èr)
δώδεκα (dódeka)
Number
十三(shísān)
δεκατρία (dekatría)
Number
十四(shísì)
δεκατέσσερα (dekatéssera)
Number
十五(shíwǔ)
δεκαπέντε (dekapénte)
Number
十六(shíliù)
δεκαέξι (dekaéxi)
Number
十七(shíqī)
δεκαεφτά (dekaeftá)
Number
十八(shíbā)
δεκαοχτώ (dekaoxtó)
Number
十九(shíjiǔ)
δεκαεννιά (dekaeniá)
Number
二十(èrshí)
είκοσι (íkosi)
Number
三十(sānshí)
τριάντα (triánta)
Number
四十(sìshí)
σαράντα (saránta)
Number
五十(wǔshí)
πενήντα (penínta)
Number
六十(liùshí)
εξήντα (exínta)
Number
七十(qīshí)
εβδομήντα (ebdomínta)
Number
八十(bāshí)
ογδόντα (ogdónda)
Number
九十(jiǔshí)
ενενήντα (enenínta)
Number
一百(yībǎi)
εκατό (ekató)
Number
一百万(yībǎi wàn)
εκατομμύριο (ekatomírio)
Number
十亿(shí yì)
δισεκατομμύριο (disekatomírio)
Number

Numbers and Money - Money

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Δέχεστε ___; (Déheste ___?)
Enquiring about which payment methods are accepted
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
...πιστωτικές κάρτες; (...pistotikés kártes?)
payment method
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
...χρεωστικές κάρτες; (...hreostikés kártes?)
payment method
…现金?(…xiànjīn?)
...μετρητά; (...metritá?)
payment method
…支票?(…zhīpiào?)
...επιταγές; (...epitagés?)
payment method
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Θα ήθελα να αλλάξω κάποια χρήματα. (Tha íthela na alláxo kápya hrímata.)
Requesting to exchange money of a certain currency for money of another currency
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ _ [νόμισμα 1] _ και _ [νόμισμα 2] _; (Pya íne i sinalagmatikí isotimía metaxí _[nómisma 1] _ και _ [nómisma 2] _?)
Enquiring about the exchange rate

Numbers and Money - ATM/cash machine

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Εισάγετε τον κωδικό PIN σας. (Iságete ton kodikó PIN sas.)
Prompt action to enter your personal code
取款(qǔkuǎn)
Ανάληψη χρημάτων (Análipsi hrimáton)
Option to get money
确认(quèrèn)
Επιβεβαίωση (Epivevéosi)
Accepting an action
取消(qǔxiāo)
Ακύρωση (Akírosi)
Cancelling an action
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Επιλέξτε ποσό (Epiléxte posó)
Choosing the amount of money
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Θέλετε απόδειξη; (Thélete apódixi?)
Getting a receipt for the withdrawal